Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


Lokalizace Gentoo Linuxu

Obsah:

1.  Časové pásmo

Aby pracovala indikace času správně, musíte nastavit časovou zónu, ve které pracujete. Seznam dostupných časových pásem je v adresáři /usr/share/zoneinfo, nastavení se provádí v souboru /etc/conf.d/clock. Nepoužívejte prosím soubory /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*, protože jejich jména nevystihují jejich obsah — například GMT-8 je ve skutečnosti GMT+8.

Výpis kódu 1.1: Nastavení časové zóny

# ls /usr/share/zoneinfo
(buďme Pražáci)
# nano -w /etc/conf.d/clock
TIMEZONE="Europe/Prague"

# date
Wed Mar 8 00:46:05 CET 2006

Poznámka: Ujistěte se, že zkratka časové zóny (v tomto případě "CET") odpovídá Vaší oblasti. V Česku je to CET, případně CEST v době letního času.

Poznámka: V rc souboru svého oblíbeného shellu (pro bash .bash_profile) můžete nastavit hodnotu TZ na cokoliv po /usr/share/zoneinfo; dosáhnete tím nastavení časové zóny pro konkrétního uživatele. V tomto případě byste měli použít TZ="Europe/Prague".

2.  Hardwarové hodiny

Na většině instalací systému Gentoo jsou hardwarové hodiny nastaveny na čas UTC (případně GMT, Greenwich Mean Time), a při určování správného místního času se berou do úvahy informace o časové zóně. Pokud z nějakého důvodu potřebujete, aby čas hardwarových hodin nebyl v UTC, musíte v souboru /etc/conf.d/clock změnit hodnotu proměnné CLOCKUTC na local.

Výpis kódu 2.1: Místní čas vs. GMT

(doporučeno:)
CLOCK="UTC"
(nebo:)
CLOCK="local"

3.  Lokalizační nastavení

Co to je?

Lokalizační nastavení (locales) jsou informace, kterými se řídí většina programů při rozhodování o nastaveních závislých na zemi nebo jazyku. Jsou součástí systémových knihoven a na většině systémů jsou uloženy v adresáři /usr/share/locale. Jejich jména jsou většinou pojmenovány ab_CD, kde ab je dvoupísmenný (někdy třípísmenný) kód jazyka (viz norma ISO-639) a CD dvoupísmenný kód země dle ISO-3166.

Proměnné prostředí pro místní nastavení

Lokalizační nastavení jsou nastavována pomocí proměnných prostředí, typicky v souboru /etc/env.d/02locale (nastavení pro celý systém) a ~/.bashrc (nastavení specifická pro konkrétního uživatele). Následující tabulka podává přehled proměnných ovlivňujících všechna možná nastavení; proměnné s největší prioritou (tj. ty, které potlačí nastavení jiných proměnných) jsou na začátku. Všechny proměnné akceptují výše popsaný zápis ab_CD.

Jméno proměnné Vysvětlení
LC_ALL Určuje všechna lokalizační nastavení najednou. Tato proměnná je na nejvyšší úrovni, její zadání potlačí jiná nastavení.
LC_COLLATE Určuje pořadí znaků v abecedě; ovlivní například setřídění výpisu adresáře.
LC_CTYPE Určuje vlastnosti zacházení se znaky, například které znaky jsou součástí abecedy, co jsou čísla a tak dále. Rovněž může nastavit znakovou stránku.
LC_MESSAGES Lokalizace programů používajících lokalizaci zpráv (většina GNU programů, viz další kapitola, kde naleznete informace i o programech, které se tímto řídí, a poradíme Vám, jak si poradit s ostatními).
LC_MONETARY Určuje jednotky měny a formátování finančních částek.
LC_NUMERIC Určuje formátování číselných hodnot nesouvisejících s měnou. Ovlivní věci jako oddělovače tisíců a desetinnou čárku.
LC_TIME Určuje formátování dat a časových údajů.
LC_PAPER Určuje výchozí velikost papíru.
LANG Určuje všechna lokalizační nastavení najednou. Může být potlačeno individuálními nastaveními LC_* nebo přes LC_ALL.

Poznámka: Ačkoli většině programů stačí pouze nastavení LC_ALL, některé mohou pracovat chybně, pokud je nastaveno pouze LC_ALL a ne LANG. Chcete-li absolutní jistotu, nastavte obě.

Většina uživatelů nastavuje pouze proměnné LANG a LC_CTYPE na uživatelské úrovni pomocí přidání jejich definice do souborů, které shell zpracovává při startu:

Výpis kódu 3.1: Nastavení českých lokalizačních nastavení (soubor ~/.bashrc)

export LANG="cs_CZ"

Poznámka: Přidejte @euro, chce-li používat měnový symbol Eura (€).

Nastavení můžete také změnit pro všechny uživatele a programy:

Výpis kódu 3.2: Nastavení výchozích lokalizačních nastavení v /etc/env.d/02locale

LC_ALL="cs_CZ"
LANG="cs_CZ"

Běžný postup je používat nastavení pro jednotlivé uživatele a ponechat výchozí systémové nastavení nezměněné. V takovém případě platí speciální lokalizační nastavení, "C", které je z historických důvodů v angličtině.

Aby pracovaly lokalizace zpráv v programech, které je podporují, pravděpodobně je budete muset instalovat s nastavenou USE proměnnou nls (Native language support). Většina programů používajících nls také potřebuje knihovnu gettext pro zpracovávání zpráv; pokud bude potřeba, Portage ji samozřejmě nainstaluje.

Máte-li nastaveny správné locale, aktualizujte proměnné prostředí, aby systém na změny zareagoval:

Výpis kódu 3.3: Aktualizace prostředí

(Pro změnu nastavení celého systému:)
# env-update && source /etc/profile

(Nastavení pro jednotlivé uživatele:)
$ source ~/.bashrc

Nyní musíte stiskem Ctrl-Alt-Backspace restartovat X server, odhlásit se a znovu se přihlásit.

Poté můžete ověřit, zda skutečně došlo ke změnám:

Výpis kódu 3.4: Ověření změn prostředí

$ env | grep -i LC_

Další lokalizační proměnnou je LINGUAS, která říká, jaké jazykové verze se mají použít pro programy používající knihovnu gettext a některé další balíčky, jako například kde-base/kde-i18n a app-office/openoffice. Její obsah je mezerami oddělený seznam jazykových kódů a doporučené místo, kam ji umístit, je soubor /etc/make.conf:

Výpis kódu 3.5: Nastavení LINGUAS v make.conf

# nano -w /etc/make.conf
(Přidejte proměnnou LINGUAS. Kupříkladu pro češtinu,
angličtinu a němčinu:)
LINGUAS="cs en de"

Vytvoření konkrétních locales

Chcete-li používat místní nastavení (locale), které ve výchozím nastavení není v systému přítomno, použijte příkaz localedef, například takto:

Výpis kódu 3.6: Vytvoření locale pomocí localedef

# localedef -c -i en_US -f ISO-8859-15 en_US.ISO-8859-15

Až příslušné lokalizační nastavení vytvoříte, můžete exportovat odpovídající nastavení proměnné LANG.

Výpis kódu 3.7: Export proměnné LANG

# export LANG="en_US.ISO-8859-15"

Opět musíte aktualizovat prostředí:

Výpis kódu 3.8: Aktualizace prostředí

# env-update && source /etc/profile

Nyní pomocí Ctrl-Alt-Backspace restartujte X server, odhlaste se a přihlaste se jako normální uživatel.

Lokalizačni nastavení glibc

Je pravděpodobné, že ve svém systému budete používat pouze jedno nebo dvě lokalizační nastavení. Potřebná locales se zadávají do souboru /etc/locale.gen.

Výpis kódu 3.9: Přidání locales do /etc/locale.gen

en_GB ISO-8859-1
en_GB.UTF-8 UTF-8
cs_CZ ISO-8859-2
cs_CZ.UTF-8 UTF-8

Dalším krokem je spuštění skriptu locale-gen, který se postará o vygenerování locales podle nastavení z /etc/locale.gen.

Poznámka: locale-gen je obsažena v balíčku glibc-2.3.6-r4 a novějších. Pokud používáte starší verzi, může být nyní vhodná doba pro jeho aktualizaci.

Ověřit, zda budou zvolená lokalizační nastavení opravdu k dispozici, můžete nejsnadněji pomocí příkazu locale -a.

4.  Rozvržení klávesnice v konzoli

Rozvržení klávesnice v konzoli je určeno proměnnou KEYMAP v souboru /etc/conf.d/keymaps. Platné hodnoty mohou být nalezeny v /usr/share/keymaps/{arch}/. i386 se dále dělí na pododdíly podle rozvržení (qwerty/, azerty/, atd.). Některé jazyky mají více možností, takže možná budete chtít vyzkoušet, které nejvíce vyhovuje Vašim potřebám.

Výpis kódu 4.1: Nastavení klávesové mapy konzole

KEYMAP="de"
KEYMAP="de-latin1"
KEYMAP="de-latin1-nodeadkeys"

5.  Rozvržení klávesnice pod X serverem

Rozvržení klávesnice pro X server je určeno v souboru /etc/X11/xorg.conf pomocí volby XkbLayout.

Výpis kódu 5.1: Nastavení klávesové mapy pro X

 Section "InputDevice"
   Identifier "Keyboard1"
   ...
   Option "XkbLayout"  "cz_qwerty"
   Option "XkbModel"   "pc105"  ## vhodné pro mezinárodní klávesnice
   # Option "XkbVariant" "nodeadkeys" ## může se hodit pro xterm
   ...

Pokud používáte mezinárodní klávesnici (píšete-li česky, používáte ji), měli byste nastavit XkbModel na pc102 nebo pc105, což povolí mapování dalších kláves.

Mrtvé klávesy (deadkeys) jsou takové klávesy, po jejichž stlačení se ihned neobjeví žádný znak, avšak jejich stisk ovlivní význam další klávesy, která vytvoří znak typu é, è, á, à atd. Nastavení volby XkbVariant na hodnotu nodeadkeys způsobí, že se stisky těchto kláves odešlou rovnou.

Pokud chcete přepínat mezi více rozvrženími klávesnice, například českým a anglickým, potřebujete pouze přidat několik řádek do xorg.conf:

Výpis kódu 5.2: Přepínání mezi dvěma rozvrženími klávesnice

 Section "InputDevice"
   Identifier "Keyboard1"
   ...
   Option "XkbLayout"  "us,cz_qwerty"
   Option "XkbOptions"  "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"

Volba XkbOptions aktivuje přepínání mezi jednotlivými rozvrženími pomocí stisku Alt-Shift. Navíc bude LED Scroll Lock díky volbě grp_led:scroll indikovat právě zvolené rozvržení pro lepší přehled.

6.  KDE

Pro KDE je potřeba nainstalovat balíček kde-base/kde-i18n, který se řídí dříve popsanou proměnnou LINGUAS.

7.  Symbol Euro v konzoli

Aby konzole zobrazovala symbol Euro, musíte nastavit CONSOLEFONT v souboru /etc/conf.d/consolefont na soubor z adresáře /usr/share/consolefonts/ (bez přípony .psfu.gz). lat9w-16 obsahuje symbol Eura.

Výpis kódu 7.1: Nastavení konzolového fontu

CONSOLEFONT="lat9w-16"

Ověřte, zda je CONSOLEFONT ve správném runlevelu:

Výpis kódu 7.2: Ověření runlevelu

# rc-update show | grep -i consolefont

Pokud se pro CONSOLEFONT nezobrazí žádný runlevel, budete jej muset přidat:

Výpis kódu 7.3: Přidání consolefont do runlevelu boot

# rc-update add consolefont boot

8.  Symbol Eura v X

Většina aplikací

Zprovoznění symbolu Eura pod X je trochu obtížnější. První věc, kterou byste měli podniknout, je změna definic fixed a variable v souboru /usr/share/fonts/misc/fonts.alias, aby končily na iso8859-15 místo iso8859-1.

Výpis kódu 8.1: Změna výchozích fontů pod X

fixed    -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
variable   -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15

Některé aplikace používají svůj vlastní font, a proto jim budete muset říct, aby používaly font se symbolem Eura. Na uživatelské bázi tak můžete učinit v .Xdefaults (můžete jej i zkopírovat do /etc/skel/ pro nové uživatele), pro celý systém potom pro jakoukoli aplikaci se souborem zdrojů (resource file) v /usr/share/X11/app-defaults/ (například xterm). V těchto souborech je obecně potřeba změnit již existující řádek, není třeba přidávat nový. Kupříkladu pro změnu fontu v xtermu:

Výpis kódu 8.2: Nastavení fontu xterm

(in your home directory)
$ echo 'XTerm*font: fixed' >> .Xresources 
$ xrdb -merge .Xresources

Symbol Euro v (X)Emacs

Pro použití symbolu Eura v (X)Emacsu přidejte do .Xdefaults tento řádek:

Výpis kódu 8.3: Nastavení fontu pro Emacs

Emacs.default.attributeFont: -*-courier-medium-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15

Pro XEmacs (ne "obyčejný" Emacs) je potřeba o trochu více úsilí. Do /home/user/.xemacs/init.el přidejte:

Výpis kódu 8.4: Nastavení fontu v XEmacs

(define-key global-map '(EuroSign) '[€])

Poznámka: Symbol uvnitř hranatých závorek [] je znak pro Euro.

OpenOffice.org

SOučasné stabilní verze balíčků app-office/openoffice a app-office/openoffice-bin umožnují volbu jazyka uživatelského rozhraní pomocí proměnné LINGUAS. Pro přehled stavu lokalizace grafického rozhraní, kontroly pravopisu a dalších lokalizací pro váš jazyk viz lokalizační web OpenOffice.org (anglicky).Tisk

Aktualizace: 7. květen 2007

Původní verze tohoto dokumentu již není udržována

Shrnutí: Tato příručka by měla pomoci uživatelům lokalizovat jejich systém Gentoo do jakýchkoli evropských podmínek, včetně použití měnového symbolu Euro. Český překlad se zabývá českým nastavením.

Alexander Holler
Autor

Steven Lucy
Překladatel/Editor

Benny Chuang
Editor

Lars Weiler
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Flammie Pirinen
Editor

Jan Kundrát
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.