Gentoo Logo

Gentoon x86-pika-asennusopas

Sisällysluettelo:

1.  Johdanto

Tärkeää: Uusien käyttäjien tulee asentaa asennuskäsikirjan avulla, sillä vain se kuvaa koko asennuksen tarkalleen. Tätä ohjetta on parasta käyttää vain varmistuslistana, että muistaa kaikki vaiheet oikein.

Tämä opas kertoo komennot Gentoon asentamiseen stage3:lta. Internet-yhteys on tarpeen asennettaessa.

Komentojen kesto lukee pitkäkestoisen jokaisen komennon lopussa. Ajastus on tehty 1,66 GHz:sellä AMD 2000:lla, jossa on 512 megaa rammia ja 2 SATA-levyä.

Koodilistaus 1.1: Koneen tehot

(Seuraavat tiedot auttavat määrittämään karkeasti tarvittavan
asennusajan)

# grep bogo /proc/cpuinfo
bogomips    : 3337.81

# hdparm -tT /dev/sda
/dev/sda:
 Timing cached reads:  1100 MB in 2.00 seconds = 549.97 MB/sec
 Timing buffered disk reads: 224 MB in 3.01 seconds = 74.36 MB/sec

# grep MemTotal /proc/meminfo
MemTotal:    509248 kB

2.  Pika-asennusopas

Asennuslevyt

Lataa CD peilipalvelimelta. Minimal CD:n ISO on hakemistossa releases/x86/current-iso/. Minimal CD:ltä asentaminen vaatii Internet-yhteyden, ja sitä käytetään tässä ohjeessa.

Polta CD ja käynnistä siltä.

CD:n käynnistys

Painamalla F2 näkee mitä vaihtoehtoja on tarjolla. Ytimistä voi käynnistää joko gentoon tai gentoo-nofb:n, joista jäljempi poistaa framebufferin käytöstä. LiveCD:llä pitää myös muistaa nox, joka estää X:n käynnistymisen. Muut asetukset mahdollistavat ominaisuuksien poistamisen tai lisäämisen. Jos käynnistys toimii oikein, laitteisto tunnistetaan ja tarpeelliset moduulit ladataan. Jos ydin ei käynnisty tai kone jumiutuu, kannattaa kokeilla muita asetukista. Varmin ratkaisu on käyttää nodetectiä ja ladata moduulit itse.

Koodilistaus 2.1: Minimal CD:n käynnistys

Gentoo Linux Installation LiveCD           http://www.gentoo.org
Enter to Boot; F1 for kernels F2 for options.
boot: gentoo-nofb
 (ongelmatilanteissa:)
boot: gentoo-nofb nodetect

Valinnainen: Moduulien lataaminen

Jos nodetect on käytössä, täytyy moduulit ladata käsin käynnistyksen jälkeen. Tarpeellisia ovat verkko- ja levyajurit. Komennolla lspci saa joitain vihjeitä laitteiston ja moduulien tunnistamiseksi.

Koodilistaus 2.2: Tarpeellisten moduulien lataaminen

livecd root # lspci
(lspci:n tuloste kertoo laitteistosta)

(esimerkki:)
livecd root # modprobe 3w-9xxx
livecd root # modprobe r8169

Verkkoasetukset

Jos verkko ei toimi, komennolla net-setup tehdään verkkoasetukset. Tätä ennen saattaa pitää ladata verkkokortin ajurit modprobella. Sisäisen ADSL:n käyttäjien pitää käynnistää pppoe-setup ja pppoe-start. PPTP-käyttäjien pitää asettaa /etc/ppp/chap-secrets-tiedosto ja /etc/ppp/options.pptp ja käynnistää pptp <palvelimen ip>.

Langattomille verkoille käytetään komentoa iwconfig, jonka jälkeen ajetaan normaalisti net-setup tai ifconfig, dhcpcd ja route.

Jos käytössä on välityspalvelin, muista export http_proxy, ftp_proxy ja RSYNC_PROXY.

Koodilistaus 2.3: Verkon ohjattu asennus

livecd root # net-setup eth0

Vaihtoehtoisesti verkon voi asettaa käsin. Seuraavassa esimerkissä käytetään IP:tä 192.168.1.10 koneen osoitteena ja 192.168.1.1 reitittimen ja nimipalvelimen osoitteena.

Koodilistaus 2.4: Verkon asennus käsin

livecd root # ifconfig eth0 192.168.1.10/24
livecd root # route add default gw 192.168.1.1
livecd root # echo nameserver 192.168.1.1 > /etc/resolv.conf

Asennus-CD:ltä voi käynnistää sshd:n, lisätä käyttäjiä, käyttää irssiä ja surfata verkossa linksillä.

Valinnainen: Asennuskoneeseen yhdistäminen sshd:llä

Mielenkiintoisin ominaisuus on sshd. Sen voi käynnistää asennuskoneeseen ja suorittaa tämän ohjeen komentoja toiselta koneelta.

Koodilistaus 2.5: Sshd:n käynnistys

livecd root # time /etc/init.d/sshd start
 * Generating hostkey ...
(sshd luo avaimen ja tulostaa lisää dataa)
 * starting sshd ...              [ok]

real  0m13.688s
user  0m9.420s
sys  0m0.090s

Rootin salasana pitää asettaa, jotta koneeseen voi yhdistää muualta. Muista, ettei ssh-yhteys root-tunnukselle ole järkevää normaaleissa olosuhteissa. Jos paikallisverkko ei ole luotettava, salasanan kannattaa olla pitkä ja monimutkainen. Sitä käytetään vain kerran ja se häviää asennuksen loputtua.

Koodilistaus 2.6: Rootin salasanan asennus

livecd root # passwd
New UNIX password: kirjoita_salasana
Retype new UNIX password: kirjoita_salasana
passwd: password updated successfully

Seuraavaksi voi käynnistää terminaalin toisessa koneessa ja yhdistää asennuskoneeseen, avata tämän oppaan toiseen ikkunaan ja leikata ja liimata komennot suoraan terminaaliin.

Koodilistaus 2.7: Toiseen koneeseen yhdistäminen

(Käytä koneen oikeaa IP-osoitetta)
$ ssh root@192.168.1.10
The authenticity of host '192.168.1.10 (192.168.1.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 96:e7:2d:12:ac:9c:b0:94:90:9f:40:89:b0:45:26:8f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.10' (RSA) to the list of known hosts.
Password: kirjoita_salasana

Levyjen valmistelu

Osioinnin voi hoitaa komennolla fdisk tai cfdisk. Ainakin yksi swappiosio (tyyppinumero 82) ja yksi Linux-osio (tyyppinumero 83) pitää luoda. Useimmat järjestelmät eivät välitä käynnistyslipusta, mutta joissakin se on tarpeellinen. Aseta lippu käynnistysosiolle fdiskin a-komennolla.

Koodilistaus 2.8: Osioiden luonti

livecd ~ # fdisk /dev/sda

(Oppaassa seurataan tätä osiointia)
livecd ~ # fdisk -l /dev/sda

Disk /dev/sda: 599.9 GB, 599978409984 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 72943 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

  Device Boot   Start     End   Blocks  Id System
/dev/sda1  *      1     12    96358+ 83 Linux
/dev/sda2       13     110   787185  82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3       111    72943  585031072+ 83 Linux

Komennoilla mkfs.ext2, mkfs.ext3, mkfs.ext4, mkreiserfs, mkfs.xfs ja mkfs.jfs voi luoda tiedostojärjestelmiä osioille. Swappiosio aktivoidaan komennoin mkswap ja swapon.

Koodilistaus 2.9: Tiedostojärjestelmien luonti ja swapin aktivointi

(ext2 riittää /boot-osiolle)
livecd ~ # mkfs.ext2 /dev/sda1

(ext3 sopii juuriosiolle)
livecd ~ # mkfs.ext3 /dev/sda3

(Swapin luonti ja aktivointi)
livecd ~ # mkswap /dev/sda2 && swapon /dev/sda2

Tiedostojärjestelmät liitetään hakemiston /mnt/gentoo alle. Muiden liitosten liitospisteet pitää luoda käsin, jos niitä tarvitsee (esim. /mnt/gentoo/boot).

Koodilistaus 2.10: Osioiden liittäminen

livecd ~ # mount /dev/sda3 /mnt/gentoo
livecd ~ # mkdir /mnt/gentoo/boot
livecd ~ # mount /dev/sda1 /mnt/gentoo/boot

Stagejen asetukset

Päiväys pitää asettaa oikeaksi komennolla date kkppttmmvvvv. Tässä vaiheessa käytetään UTC-aikaa.

Koodilistaus 2.11: Ajan asetus UTC-ajaksi

(Ajan katselu)
livecd ~ # date
Mon Mar 6 00:14:13 UTC 2006

(Ajan asettaminen)
livecd ~ # date 030600162006 (muoto on kkpptthmmvvvv)
Mon Mar 6 00:16:00 UTC 2006

Sitten ladataan stage-paketti peilipalvelimelta tai käytetään asennus-CD:ltä löytyvää (/mnt/cdrom/stages).

Koodilistaus 2.12: Stage3:n lataaminen

livecd ~ # cd /mnt/gentoo
livecd gentoo # links http://www.gentoo.org/main/en/mirrors.xml
(Valitse peili (kuten trumpetti.atm.tut.fi), siirry hakemistoon
 releases/x86/current-stage3/ valitse stage3-paketti, kuten i686-versio ja
 nouda painamalla D:tä)
(tai lataa suoraan valitsematta lähintä peilipalvelinta)
livecd ~ # cd /mnt/gentoo
livecd gentoo # wget ftp://distfiles.gentoo.org/pub/gentoo/releases/x86/current-stage3/stage3-i686-*.tar.bz2

Siirry hakemistoon /mnt/gentoo ja pura stage käyttämällä komentoa tar xjpf <stage3 tarball>.

Koodilistaus 2.13: Stage3-paketin purkaminen

livecd gentoo # time tar xjpf stage3*

real 1m13.157s
user 1m2.920s
sys  0m7.230s

Chroottaus

Liitä /proc, /sys ja /dev, kopioi /etc/resolv.conf ja chroottaa.

Koodilistaus 2.14: Chroottaaminen

livecd usr # cd /
livecd / # mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
livecd / # mount --rbind /dev /mnt/gentoo/dev
livecd / # mount --rbind /sys /mnt/gentoo/sys
livecd / # cp -L /etc/resolv.conf /mnt/gentoo/etc/
livecd / # chroot /mnt/gentoo /bin/bash
livecd / # env-update && source /etc/profile
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
livecd / # source /etc/profile

Uusin Portage-hakemisto haetaan peilipalvelimelta komennolla emerge-webrsync.

Koodilistaus 2.15: Portage-hakemiston nouto emerge-webrsyncillä

livecd / # mkdir /usr/portage
livecd / # emerge-webrsync

Aikavyöhykeasetus

Aikavyöhyke asetetaan kopioimalla tiedosto hakemistosta /usr/share/zoneinfo tiedostoksi /etc/localtime ja asettamalla muuttuja tiedostossa /etc/conf.d/clock.

Koodilistaus 2.16: Aikavyöhykkeen asetus

(Esimerkkinä Helsinki)
livecd / # cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Helsinki /etc/localtime
livecd / # echo "Europe/Helsinki" > /etc/timezone
livecd / # date
Wed Mar 8 00:46:05 EET 2006

Select your profile

Profiili valitaan komennolla eselect. Se näyttää suunnilleen seuraavalta:

Koodilistaus 2.17: Profiilien tarkastelu eselectillä

livecd / # eselect profile list
Available profile symlink targets:
 [1]  default/linux/x86/13.0 *
 [2]  default/linux/x86/13.0/desktop
 [3]  default/linux/x86/13.0/desktop/gnome
 [4]  default/linux/x86/13.0/desktop/kde
 [5]  default/linux/x86/13.0/server

Valitse sopiva profiili. Huomaa, että USE-asetukset määräytyvät profiilin mukaan.

Koodilistaus 2.18: Changing Profile

livecd / # eselect profile set 2

Kone- ja verkkonimi

Konenimi asetetaan tiedostoissa /etc/conf.d/hostname ja /etc/hosts. Seuraavassa esimerkissä käytetään lootaa koneena ja kotona verkkona. Asetustiedostoja voi muokata nanolla tai käyttää seuraavia komentoja:

Koodilistaus 2.19: Kone ja verkkonimen asettaminen

livecd / # cd /etc
livecd etc # echo "127.0.0.1 loota.kotona loota localhost" > hosts
livecd etc # sed -i -e 's/hostname.*/hostname="loota"/' conf.d/hostname
(Käytä annettua nimeä varmistuksena)
livecd etc # hostname loota
livecd etc # hostname -f
loota.kotona

Ytimen asetukset

Asenna ydin (tyypillisesti gentoo-sources tai vanilla-sources), tee asetukset ja kopioi se tiedostosta arch/i386/boot/bzImage hakemistoon /boot.

Koodilistaus 2.20: Ytimen asennus

livecd etc # time emerge gentoo-sources

real 2m51.435s
user 0m58.220s
sys  0m29.890s
livecd etc # cd /usr/src/linux
livecd linux # make menuconfig
(Ytimen asetukset)
livecd linux # time make -j2

(Kääntämisen kesto riippuu asetuksista)
real 3m51.962s
user 3m27.060s
sys  0m24.310s

livecd linux # make modules_install
livecd linux # cp arch/i386/boot/bzImage /boot/kernel

Lisäksi voi asentaa initramfs:n:

Koodilistaus 2.21: Initramfs:n asennus

# emerge genkernel
# genkernel --install --no-ramdisk-modules initramfs

Järjestelmän asetukset

Muokkaa tiedostoa /etc/fstab ja korvaa arvot BOOT, ROOT ja SWAP oikeilla osioilla. Muista myös asettaa oikeat tiedostojärjestelmät.

Koodilistaus 2.22: Fstabin asetukset

livecd linux # cd /etc
livecd etc # nano -w fstab
/dev/sda1  /boot   ext2  noauto,noatime   1 2
/dev/sda3  /     ext3  noatime      0 1
/dev/sda2  none   swap  sw         0 0

Verkkoasetukset tehdään tiedostoon /etc/conf.d/net. Lisää net.eth0 initskripti default-runlevelille. Jos käytössä on useampia verkkolaitteita, ne linkitetään symbolisella linkillä net.lo:n initskriptiin ja lisätään default-runlevelille. Muokkaa asetustiedostoa nanolla tai käytä seuraavia komentoja:

Koodilistaus 2.23: Verkon asetusten teko

livecd etc # cd init.d
livecd init.d # ln -s net.lo net.eth0
livecd init.d # cd ../conf.d
livecd conf.d # echo 'config_eth0="192.168.1.10 netmask 255.255.255.0 brd 192.168.1.255"' >> net
livecd conf.d # echo 'routes_eth0="default via 192.168.1.1"' >> net
livecd conf.d # echo 'hostname="myhostname"' > hostname
livecd conf.d # rc-update add net.eth0 default
(Jos verkkokortin ajuri on moduuli,
 se lisätään tiedostoon /etc/conf.d/modules)
livecd conf.d # echo r8169 >> /etc/conf.d/modules
(Jos uudelleenkäynnistyksen jälkeenkin käytetään ssh-yhteyttä:)
livecd conf.d # rc-update add sshd default

Huomaa: Jos pcmciautilsia tarvitsee, se kannattaa asentaa ja lisätä default-runlevelille myös.

Rootin salasana asetetaan komennolla passwd.

Koodilistaus 2.24: Rootin salasanan asettaminen

livecd conf.d # passwd
New UNIX password: kirjoita_salasana
Retype new UNIX password: kirjoita_salasana
passwd: password updated successfully

Aseta aikavyöhyke tiedostoon /etc/conf.d/hwclock kuten aiempana ympäristömuuttujan kohdalla (mm. Europe/Helsinki sopii Suomelle):

Koodilistaus 2.25: Tiedoston /etc/conf.d/hwclock asetukset

  # nano -w /etc/conf.d/hwclock

Myös asetukset tiedostoissa /etc/rc.conf ja /etc/conf.d/keymaps, kannattaa tarkistaa.

Koodilistaus 2.26: Muiden asetustiedostojen muokkaus

livecd conf.d # nano -w /etc/rc.conf
livecd conf.d # nano -w /etc/conf.d/keymaps

Järjestelmätyökalujen asennus

Järjestelmäloki kuten syslog-ng ja cron kuten vixie-cron, kannattaa asentaa ja lisätä default-runlevelille.

Huomaa: Cronit tarvitsevat sähköpostinvälitysohjelman eli MTA:n. mail-mta/ssmtp tulee oletuksena asennetuksi. Jos tarkoitus on käyttää tehokkaampaa MTA:ta, se kannattaa asentaa ensin. Jos asennuksella on kiire, voi ssmtp:n asentaa aluksi ja korvata sen sitten myöhemmin muulla.

Koodilistaus 2.27: Järjestelmälokin ja cronin asennus

livecd conf.d # time emerge syslog-ng vixie-cron

real 1m52.699s
user 1m1.630s
sys  0m35.220s
livecd conf.d # rc-update add syslog-ng default
livecd conf.d # rc-update add vixie-cron default

Tarpeelliset tiedostojärjestelmätyökalutkin kannattaa asentaa (kuten xfsprogs, reiserfsprogs tai jfsutils) sekä verkkotyökalut (kuten dhcpcd tao ppp), jos niitä käyttää.

Koodilistaus 2.28: Lisäohjelmien asentaminen

livecd conf.d # emerge xfsprogs
(Jos XFS-tiedostojärjestelmä on käytössä)
livecd conf.d # emerge jfsutils
(Jos JFS-tiedostojärjestelmä on käytössä)
livecd conf.d # emerge reiserfsprogs
(Jos ReiserFS-tiedostojärjestelmä on käytössä)
livecd conf.d # emerge dhcpcd
(Jos DHCP on käytössä)
livecd conf.d # emerge ppp
(Jos PPPoE-ADSL on käytössä)

Käynnistyslataimen asetukset

Asenna grub ja tee sen asetukset. Muista asetukset initramfs:ää varten, jos se on käytössä.

Koodilistaus 2.29: Grubin asentaminen

livecd conf.d # time emerge grub

real 1m8.634s
user 0m39.460s
sys  0m15.280s
livecd conf.d # nano -w /boot/grub/grub.conf

Koodilistaus 2.30: Grubin asetusten teko

default 0
timeout 10

title Gentoo
root (hd0,0)
kernel /boot/kernel root=/dev/sda3
initrd /boot/initramfs # Jos asetukset vaativat initramfs:ää; kuten erillinen /usr-osio

Koodilistaus 2.31: Grubin asentaminen

livecd conf.d # grub
Probing devices to guess BIOS drives. This may take a long time.

grub> root (hd0,0)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

grub> setup (hd0)
 Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
 Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 16 sectors are embedded.
succeeded
 Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+16 p (hd0,0)/boot/grub/stage2 /boot/
grub/menu.lst"... succeeded
Done.

grub> quit

Uudelleenkäynnistys

Poistu chrootista, poista liitokset ja uudelleenkäynnistä:

Koodilistaus 2.32: Uudelleenkäynnistäminen

livecd conf.d # exit
livecd / # umount -l /mnt/gentoo/dev{/shm,/pts,}
livecd / # umount -l /mnt/gentoo{/proc,/boot,/sys,}
livecd / # reboot
(Muista ottaa CD pois asemasta)

Asennuksen viimeistely

Huomaa: Asennuksen kokonaisaika oli testilaitteistolla 00:42:31. Tähän aikaan kuului pakettien noutaminen verkosta ja ytimen asetusten pohtiminen.

Kirjaudu rootina, lisää muut käyttäjät useraddilla.

Koodilistaus 2.33: Koneeseen kirjautuminen etäkoneelta SSH:lla

(known_hosts pitää siivota, koska uusi asennus
sisältää uuden avaimen)
$ nano -w ~/.ssh/known_hosts
(Etsi ja poista koneen IP:n rivi,
tallenna ja lopeta)

(Käytä uutta IP:tä)
$ ssh root@192.168.1.10
The authenticity of host '192.168.1.10 (192.168.1.10)' can't be established.
RSA key fingerprint is 96:e7:2d:12:ac:9c:b0:94:90:9f:40:89:b0:45:26:8f.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '192.168.1.10' (RSA) to the list of known hosts.
Password: kirjoita_salasana

Koodilistaus 2.34: Käyttäjien lisääminen

loota ~ # useradd -g users -G lp,wheel,audio,cdrom,portage,cron -m pekka
loota ~ # passwd pekka
New UNIX password: Kirjoita Pekan salasana
Retype new UNIX password: Kirjoita Pekan salasana uudestaan
passwd: password updated successfully

Viimeiset asetukset

Aseta lähimmät peilipalvelimet tiedoston /etc/portage/make.conf muuttujiin SYNC ja GENTOO_MIRRORS tai käytä mirroselectiä. Myös rinnakkaissuoritettavien käännösprosessien määrän voi asettaa.

Koodilistaus 2.35: Peiliasestusten ja käännösprosessimäärän valinta

loota ~ # emerge mirrorselect
loota ~ # mirrorselect -i -o >> /etc/portage/make.conf
loota ~ # mirrorselect -i -r -o >> /etc/portage/make.conf
(Yleensä (suoritinmäärä + 1) on hyvä arvio)
loota ~ # echo 'MAKEOPTS="-j2"' >> /etc/portage/make.conf

Seuraavaksi voi asettaa USE-flägit. Komennolla emerge -vpe world saa luettelon asennetuista paketeista USE-flägeineen. Muokkaa tiedostoa /etc/portage/make.conf tai käytä seuraavia komentoja:

Koodilistaus 2.36: USE-asetusten teko

loota ~ # emerge -vpe world
(Portage listaa paketit ja USE-flägit, esimerkiksi asetetaan
fortran pois päältä ja unicode sekä ipv6 päälle)
loota ~ # echo 'USE="nptl nptlonly ipv6 -fortran unicode"' >> /etc/portage/make.conf

Tuoreet glibc-paketoinnit käyttävät tiedostoa /etc/locale.gen suoraan. Jos päivität glibc:n versiota, luo /etc/locale.gen ja poista /etc/locales.build.

Koodilistaus 2.37: Lokaalien asettaminen

loota ~ # cd /etc
loota etc # nano -w locale.gen

Viimeiseksi voi muokata CFLAGS-muuttujaa tiedostossa /etc/portage/make.conf jos optimoinnit tai mukautukset ovat tarpeen. Yleensä kovin montaa asetusta ei tarvita, ja monet saattavat särkeä järjestelmää. Suostiteltavaa on asettaa suoritintyyppi marchiin ja muiksi asetuksiksi vain -O2 -pipe.

On myös mahdollista vaihtaa ohjelmistohaaraan ~x86. Tätä ei kannata tehdä jollei osaa korjailla erikoisten ebuildien ongelmia ja muita rikkinäisiä paketointeja. Vakaassa järjestelmässä ACCEPT_KEYWORDSia ei tule muuttaa.

Koodilistaus 2.38: Make.confin lopullinen muokkaus

loota etc # cd portage
loota portage # nano -w make.conf
(marchiksi asetetaan suorittimen tyyppi)
CFLAGS="-O2 -march=athlon-xp -pipe"
(Seuraavaa riviä ei välttämättä kannata käyttää)
ACCEPT_KEYWORDS="~x86"

Järjestelmä pitäisi kääntää kahdesti, jotta uudet asetukset vaikuttavat kaikkiin mahdollisiin paketteihin. Se kuitenkin kestää kauan. Järjestelmän yhtenäisyyttä ajatellen täydellinen uudelleenkääntäminen on kuitenkin hyvä ratkaisu. Gentoo GCC Upgrading Guide kertoo aiheesta enemmän.

Jo päivittyneiden ja USE-asetusten vaatimien pakettien asennus vie jo paljon aikaa. Tässä vaiheessa saattaa myös joutua poistamaan paketteja, jotka estävät päivityksiä. Rivit "[blocks B ]" komennon emerge -vpuD --newuse world tulosteessa kertovat tästä. Ne poistetaan komennolla emerge -C.

Koodilistaus 2.39: Pakettien päivittäminen

(~x86 sisältää paljon päivityksiä)
loota etc # emerge -vpuD --newuse world
(Pakettiluetteloa ja USE-asetuksia kannattaa tarkkailla,
sitten poistetaan estävät paketit ja asennetaan)
loota etc # time emerge -vuD --newuse world
(79 packages have been (re)compiled)

real 180m13.276s
user 121m22.905s
sys  36m31.472s

(libtool kannattaa uudelleenasentaa ongelmien välttämiseksi)
loota etc # emerge libtool

(Asetustiedostot pitää päivittää, ja kannattaa varmistaa ettei
dispatch-conf ylikirjoita tehtyjä muutoksia)
loota etc # dispatch-conf

(Jos perl päivittyy, perl-cleaner pitää suorittaa)
loota etc # time perl-cleaner all
real 1m6.495s
user 0m42.699s
sys  0m10.641s

(Jos python päivittyy major-version verran, python-updater pitää
suorittaa)
loota etc # python-updater

Seuraavaksi

Järjestelmästä riippuen, seuraavaksi asennetaan tyypillisesti palvelimet tai työpöytäympäristö. Esimerkkeinä ovat ajanotot komennoista emerge gnome ja emerge kde ~x86-järjestelmällä, jota kuvattiin alussa. Molemmat asennukset tehtiin samasta lähtökohdasta.

Gentoon ohjesivuilla on linkkejä muihin ohjeisiin ja oppaisiin.

Tärkeää: Seuraava on esimerkki, ei suositus.

Koodilistaus 2.40: Emerge GNOME

loota etc # emerge -vp gnome
(Tarkista paketit ja USE-asetukset,
korjaa tarvittaessa.)
loota etc # nano -w /etc/portage/make.conf
(Seuraavat on määritelty)
USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus \
   -kde -qt4 -arts -eds -esd gnome gstreamer gtk firefox"

loota etc # time emerge gnome
(326 packages have been emerged)

real 520m44.532s
user 339m21.144s
sys  146m22.337s

Koodilistaus 2.41: Emerge KDE

loota etc # emerge -vp kde-meta
(Tarkista paketit ja USE-asetukset,
korjaa tarvittaessa.)
loota etc # nano -w /etc/portage/make.conf
(Seuraavat on määritetty)
USE="nptl nptlonly -ipv6 -fortran unicode svg hal dbus \
   kde qt4 -arts -eds -esd -gnome -gstreamer -gtk -firefox"

loota etc # time emerge kde-meta
(391 packages have been emerged)

real 1171m25.318s
user 851m26.393s
sys  281m45.629s


Tulostettava muoto

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 15. elokuuta 2013

Tiivistelmä: Pika-asennusopas kertoo Gentoon asennuksen hyvin tiiviissä muodossa. Tarkoituksena on asentaa Gentoo stage3:sta nopeasti. Gentoon aiempi asennuskokemus on välttämätöntä tämän oppaan hyödyntämiseksi.

Xavier Neys
Tekijä

Sven Vermeulen
Tekijä

Steven Wagner
Tekijä

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.