Gentoo Logo

Gentoon paikallisasetusopas

Sisällysluettelo:

1.  Aikavyöhyke

Jotta aika toimisi oikein, täytyy ottaa käyttöön oikea aikavyöhyke. Hakemiston /usr/share/zoneinfo/ alta pitäisi löytyä jokseenkin sopiva suurkaupunki samalta aikavyöhykkeeltä. Aikavyöhyke asetetaan tiedostossa /etc/timezone. Vältä käyttämästä /usr/share/zoneinfo/Etc/GMT*-määrittelyjä, sillä niiden nimet ovat harhaanjohtavia. Esimerkiksi GMT-8 viittaa aikavyöhykkeeseen GMT+8.

Koodilistaus 1.1: Aikavyöhykkeen asettaminen

# ls /usr/share/zoneinfo
(Esimerkiksi Suomen aikavyöhyke)
(Ensin kopioidaan oikea aikavyöhyke)
# cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Brussels /etc/localtime
(Sitten määritellään se asetuksiin)
# nano -w /etc/timezone
Europe/Helsinki
# date
la 11.8.2007 19:23:08 +0300

Huomaa: Varmista, että aikavyöhykelyhenne on oikea (+0300 kesäaikaan ja +0200 talviaikaan Itä-Euroopan kesäaikavaihteluvyöhykkeellä).

Huomaa: Ympäristömuuttujan TZ voi asettaa shellin rc-tiedostossa (esim. .bash_profile bashissa) miksi tahansa hakemistopoluksi hakemiston /usr/share/zoneinfo jälkeen. Tässä tapauksessa siis vaikkapa TZ="Europe/Helsinki".

2.  Laitteiston kello

Useimmissa Gentoo Linux -järjestelmissä laitteiston kello asetetaan UTC-vyöhykeaikaan (tai GMT-vyöhykeaikaan), ja tämän jälkeen järjestelmä käyttää aikavyöhyketietoa laskeakseen paikallisajan. Jos kuitenkin laitteistokello on jossain muussa kuin UTC-vyöhykeajassa, täytyy muuttaa muuttujan clock arvoa tiedostossa /etc/conf.d/hwclock (tai Gentoo BSD:llä /etc/conf.d/adjkerntz)

Koodilistaus 2.1: Paikallinen tai GMT-aika

(suositellaan:)
clock="UTC"
(tai:)
clock="local"

3.  Locale-järjestelmä

Mitä localet ovat

Locale on paikallisasetusto, joka sisältää tietoa maa- ja kielikohtaisista asetuksista. Localet ovat osa järjestelmäkirjastoa, ja löytyvät useimmissa järjestelmissä hakemistosta /usr/share/locale. Localen nimi on yleensä muotoa ab_CD, missä ab on kaksi- kolmikirjaiminen kielitunnus (määritelty standardissa ISO-639), ja CD maan koodi (määritelty standardissa ISO-3166). Lisäksi voidaan usein liittää varianttimäärittelyjä, kuten .utf8 tai @euro. Suomeksi aiheeseen liittyvää asiaa, ml. koodit merkityksineen, on laajalti Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen kotoistus-projektin sivuilla.

Ympäristömuuttujat localeille

Localetietoja säilytetään ympäristömuuttujissa. Nämä tyypillisesti asetetaan tiedostossa /etc/env.d/02locale (järjestelmänlaajuisille asetuksille) ja ~/.bashrc (käyttäjäkohtaisille asetuksille). Allaolevaan taulukkoon on kerätty muuttujia, joilla muutetaan eri paikallisasetuksia. Taulukossa ylhäällä ovat ne, jotka ovat voimakkaimpia asetuksia ja yliajavat alempana olevat. Kaikkien muuttujien arvoiksi asetetaan localen nimi muodossa ab_CD, joka kuvattiin aiempana.

Muuttuja Selvitys
LANG Määrittelee kaikki asetukset kerralla. Tätä asetusta voi tarkentaa allaolevilla LC_*-arvoilla, jotka ylikirjoittavat tämän asetuksen tapauskohtaisesti.
LC_COLLATE Määrittelee aakkostusjärjestyksen eri tilanteisiin. Huomaa, että suomalainen aakkostusjärjestys ei erottele kirjaintason mukaan, ja lisäksi käsitellään w=v, š=s, ja aksentilliset merkit yleensä kuin ne olisivat ilman aksenttia.
LC_CTYPE Määrittelee merkkien ominaisuusjärjestelmän. Tämä vaikuttaa siihen, mitkä merkit ohjelmat käsittelevät aakkosmerkkeinä, mitkä numeroina ja mitkä erikoisemerkkeinä. Tämä saattaa myös määritellä käytettävän merkistökoodauksen. Suomessahan aakkosia ovat latinalaiset merkit a—ö ja monet aksentilliset latinalaiset aakkoset, numeroita ovat 0—9.
LC_MESSAGES Määrittelee viestipohjaisesti kotoistettujen ohjelmien viestiarkiston. Viestipohjaista kotoistusmekaniikkaa käyttävät valtaosa mm. Gnu-pohjaisista ohjelmista, lisätietoa tästä jäljempänä.
LC_MONETARY Määrittelee valuuttayksiköt ja raha-arvojen tulostustavan. Suomessahan valuuttasymboli on €, ja se tulostetaan numeron ja välilyönnin jälkeen: 123 €.
LC_NUMERIC Määrittelee ei-raha-arvo-numeroiden tulostustavan. Tämä vaikuttaa tuhat- ja desimaalierottimiin, kuten suomessa satakaksikymmentäkolmetuhatta neljäsataaviisikymmentäkuusi ja seitsemänsataakahdeksankymmentäyhdeksän tuhannesosaa voidaan kirjoittaa 123 456,789.
LC_TIME Määrittelee päivämäärien ja kellonaikojen tulostustavan, suomessa oletusarvo ajalle ja päivämäärälle on nyt muotoa la helmikuun 5. 18:14:29 EET 2005, mutta tämä on muuttumassa tuleviin glibc-versioihin.
LC_PAPER Määrittelee paperikoot. Suomalainen oletus on A4.
LC_ALL Määrittelee kaikki paikallisasetukset kerralla. Tällä asetuksella myös ylikirjoiteaan kaikki muut mahdolliset asetukset.

Huomaa: Monet huonostisuunnitellut skriptit odottavat aakkosjärjestyksen C-localen mukaiseksi, joten usein kannattanee asettaa se käyttöön järjestelmänlaajuisena asetuksena.

Varoitus: LC_ALL on useimmiten epäkäytännöllinen, koska sitä ei tarkentaa tai yliajaa. Sitä on järkevää käyttää lähinnä testatessa eikä lainkaan käynnistystiedostoissa.

Yleisimmin käyttäjät tarvitsevat vain LANG-muuttujan

Koodilistaus 3.1: Järjestelmälokaalinasetus tiedostossa /etc/env.d/02locale

LANG="fi_FI.UTF-8"
LC_COLLATE="C

Jonkinlaisen luettelon localeista saa tiedostosta /usr/portage/profiles/desc/linguas.desc:

Koodilistaus 3.2: Suomen localeiden haku

$ grep -i finnish /usr/portage/profiles/desc/linguas.desc
fi - Finnish locale
fi_FI - Finnish locale

Yleinen käytäntö on asettaa lokaalit vain käyttäjäkohtaisesti ja jättää järjestelmälokaali koskematta. Tässä tapauksessa järjestelmälokaali jää oletusarvoon C, joka vastaa suunnilleen englantia historiallisista syistä. Käyttäjät voivat tämän jälkeen asettaa lokaalinsa shellin käynnistystiedostoissa.

Koodilistaus 3.3: Käyttäjän lokaalin asetus tiedostossa ~/.bashrc

export LANG="fi_FI.UTF-8"
export LC_COLLATE="C"

Toinen yleinen säätö on jättää järjestelmäasetukset C:hen mutta sallia UTF-8-merkistön repertoaari käytettäväksi kaikille käyttäjille. Tämä hoituu' seuraavalla asetuksella tiedostossa /etc/env.d/02locale:

Koodilistaus 3.4: Using traditional C locale while specifying UTF-8

LC_CTYPE=fi_FI.UTF-8

Ylläoleva varmistaa että ääkköset toimivat tiedostonimissä, muttet joudu kärsimään suomenkielisistä teksteistä tai aakkostuksesta.

Viestipohjaisesti kotoistetut sovellukset saadaan toimimaan vasta kääntämällä ne nls-flägi (engl. Native Language Support) päällä. Useimmat näistä ohjelmista tarvitsevat myös gettext-kirjaston lukeakseen kotoistetut viesti. Tietenkin Gentoon Portage hoitaa gettextin asennuksen tarvittaessa automaattisesti.

Kun oikea lokaali on asetettu, ympäristömuuttujat pitää päivittää, jotta muutokset vaikuttaisivat.

Koodilistaus 3.5: Ympäristön päivittäminen

(Järjestelmänlaajuiselle lokaalille)
# env-update && source /etc/profile

(Käyttäjän lokaalille)
$ source ~/.bashrc

Tämän jälkeen pitää tappaa X-palvelin näppäilyllä Ctrl-Alt-Backspace, kirjautua ulos ja kirjautua takaisin sisään.

Seuraavaksi pitää varmistua, että muutokset toimivat:

Koodilistaus 3.6: Ympäristömuuttujien tarkastus

$ locale

Käytettävissä on myös muuttuja nimeltä LINGUAS, jonka perusteella asennetaan gettext-pohjaisten ohjelmien käännöstiedostot, ja valitaan joidenkin tiettyjen pakettien, kuten kde-base/kde-l10n:n ja app-office/openofficen, paikallisasetukset. Muuttujaan asetetaan välilyönnein eroteltu lista maakoodeista, ja sitä suositellaan asetettavaksi tiedostossa /etc/make.conf:

Koodilistaus 3.7: LINGUAS-muuttujan asetus make.confissa

# nano -w /etc/make.conf
(Lisää LINGUAS-muuttujarivi tiedostoon, esimerkiksi
suomelle, ruotsille ja englannille:)
LINGUAS="fi sv en"

Lokaalien tekoc

Tyypillisessä järjestelmässä tarvinnee vain yhtä kahta lokaalia. Nykyisin voi määritellä tarvittavat lokaalit tiedostoon /etc/locale.gen.

Koodilistaus 3.8: /etc/locales.genin muokkaus

fi_FI ISO-8859-1
fi_FI@euro ISO-8859-15
fi_FI.UTF-8 UTF-8
sv_FI ISO-8859-1
sv_FI@euro ISO-8859-15
sv_FI.UTF-8 UTF-8
en_GB ISO-8859-1
en_GB.UTF-8 UTF-8

Seuraavaksi suoritetaan locale-gen. Locale-gen luo pyydetyt lokaalit.

Huomaa: Locale-gen on mukana versiosta glibc-2.3.6-r4 lähtien. Jos käytössä on vanhempi versio, se kannattaa päivittää.

Järjestelmän asennetut lokaalit voi tarkastaa locale -a -komennolla.

4.  Näppäimistöasettelu konsolille

Näppäimistöasettelua konsoliympäristössä määrittelee keymap-muuttuja tiedostossa /etc/conf.d/keymaps. Käytettävät arvot löytyvät hakemistoista /usr/share/keymaps/{arch}/. i386-arkkitehtuurissa on vielä alihakemistoja asettelujen mukaan lisääkin (qwerty/, azerty/, jne.). Monille kielille on useita valintoja, joista kannattaa kokeilla parasta. Tyypillisin suomelle käytettävä asetus lienee fi-latin9.

Koodilistaus 4.1: Konsolin näppäinasettelun valinta

keymap="fi"
keymap="fi-latin1"
keymap="fi-latin9-nodeadkeys"

5.  Näppäinasettelun valinta X-palvelimelle

X:n näppäinasettelu määritellään tiedostossa /etc/X11/xorg.conf asetuksella XkbLayout.

Koodilistaus 5.1: X:n näppäinkartan asettaminen

 Section "InputClass"
   Identifier "Keyboard-all"
   Driver "evdev"
   Option "XkbLayout"  "fi"
   Option "XkbModel"   "pc105"  ## Suomalainen näppis ikkunanäppäimillä.
   # Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
   MatchIsKeyboard "on"
 EndSection

Jos käytössä on tyypillinen suomalainen näppäimistö, kannattaa asettaa pc102 tai pc105 XkbModelin arvoksi.

Deadkeys-asetukset määrittelevät tuottavatko aksenttinäppäimet merkin suoraan painettaessa, vai antavatko mahdollisuuden yhdistää aksentteja kirjainten päälle, kuten é, á, è, à jne. Asetus XkbVariant arvolla nodeadkeys poistaa yhdistelyt käytöstä.

Useaman näppäimistöasettelun käyttämiseksi voi lisätä muutaman rivin xorg.confiin. Näissä asetuksissa kerrotaan asettelujen nimet ja näppäimet niiden vaihtamiseksi:

Koodilistaus 5.2: Useampien asettelujen käyttäminen

 Section "InputClass"
   Identifier "Keyboard-all"
   Driver "evdev"
   Option "XkbLayout"  "fi,us"
   Option "XkbOptions"  "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
   MatchIsKeyboard "on"
 EndSection

Tässä tapauksessa XkbOptions mahdollistaa asettelujen vaihtamisen näppäilyllä Alt-Shift. Samassa määritellään, että Scroll Lockin valo ilmaisee mitä asettelua käytetään.

6.  KDE

KDE:n kotoistukset ovat paketeissa kde-base/kde-l10n ja app-office/calligra-l10n. KDE-i18n tukee aiemmin kuvattua LINGUAS-muuttujaa kielten valinnassa.

7.  Euron symboli konsoliympäristöön

Konsolin käyttöön euron saa kun asettaa consolefont-muuttujan tiedostossa /etc/conf.d/consolefont sellaiseksi, jossa on euron symboli. Vaihtoehdot ovat hakemistossa /usr/share/consolefonts/ (pääte .psfu.gz jätetään asetuksesta pois). Fontissa lat9w-16 on euron symboli.

Koodilistaus 7.1: Konsolifontin asettaminen

consolefont="lat9w-16"

Varmista myös, että consolefont on runlevelillä boot:

Koodilistaus 7.2: Runlevelin katseleminen

# rc-update -v show | grep -i consolefont

Jollei mitään runleveliä näy, lisää consolefont bootiin:

Koodilistaus 7.3: Consolefontin lisääminen boottiin

# rc-update add consolefont boot

8.  Euron symboli X:ään

Useimmille ohjelmille

Euron saanti X-ympäristöön on hieman hankalampaa. Ensin pitää muuttaa fixed- ja variable-fonttimääritelmiä tiedostossa /usr/share/fonts/misc/fonts.alias iso8859-15-loppuisiksi iso8859-1:n sijaan.

Koodilistaus 8.1: X:n oletusfonttien asettaminen

fixed    -misc-fixed-medium-r-semicondensed--13-120-75-75-c-60-iso8859-15
variable   -*-helvetica-bold-r-normal-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15

Jotkin sovellukset käyttävät omia fonttejaan, ja niille pitää erikseen kertoa fontti josta euro löytyy. Käyttäjäkohtaisesti tämän voi asettaa tiedostossa .Xdefaults (järjestelmän ylläpitäjä voi kopioida tämän hakemistoon /etc/skel/ uusia käyttäjiä varten). Järjestelmäkohtaisesti asetus tehdään sovelluksille hakemistoon /usr/share/X11/app-defaults/ (otetaan vaikka xterm). Näissä tiedostoissa voi muokata näppärästi valmista riviä sen sijaan että joutuisi keksimään uusia. Xtermin fonttiahan muutettaisiin näin:

Koodilistaus 8.2: Xtermin fontin muuttaminen

(kotihakemistossa)
$ echo 'XTerm*font: fixed' >> .Xresources 
$ xrdb -merge .Xresources

Euron symboli (X)Emacsiin

Euron saa käyttöön (X)Emacsiin lisäämällä seuraavaa .Xdefaultsiin:

Koodilistaus 8.3: Emacsin fontin muuttaminen

Emacs.default.attributeFont: -*-courier-medium-r-*-*-*-120-*-*-*-*-iso8859-15

XEmacsille (muttei tavan Emacsille), täytyy säätää vielä hieman lisää. Tiedostoon /home/user/.xemacs/init.el, lisätään:

Koodilistaus 8.4: Fontin asettaminen XEmacsille

(define-key global-map '(EuroSign) '[€])

Huomaa: Merkki, joka yllä on hakasuluissa, pitäisi olla euron symboli.

OpenOffice.Org

Nykyinen lähdekoodeista asentuva app-office/openoffice tai app-office/openoffice-bin tukee LINGUAS-muuttujaa kielivalintojen asennuksessa. Nykyinen vakaa binääripaketoitu app-office/openoffice-bin ei kuitenkaan tue LINGUAS-muuttujaa, joten suomenkielistä versiota varten täytyy joko käyttää lähdekoodiversiota tai, oman harkinnan mukaan, asentaa epävakaa binääripaketti. Käännösten, tavutuksen ja oikoluvun tilan näkee OpenOffice.orgin suomenkielisiltä sivuilta. Kirjoittamisen hetkellä käyttöliittymäkäännös ja tavutus kuuluvat pakettiin, oikolukua ei kuitenkaan ole tarjolla. Oikoluvun voi saada käyttöön asentamalla voikko-paketin, josta ei kuitenkaan ole tarjolla virallista Gentoo-paketointia, mutta epävirallisen version voi hakea Suomi-overlaysta omalla vastuulla.Tulostettava muoto

Tämä sivu on viimeksi päivitetty 31. lokakuuta 2012

Tätä käännöstä ei enää ylläpidetä

Tiivistelmä: Tässä oppaassa kerrotaan kuinka Gentoon voi asettaa suomalaisia standardeja vastaaviin paikallisasetuksiin ja ohjelmat saa suomenkielisiksi (tai mille tahansa muullekin kielelle ja maalle). Tämä on käännetty saksalaisen alkuperäisen dokumentin englanninkielisestä käännöksestä. Mukana myös tieto siitä, miten eurot saa toimimaan valuuttasymbolina.

Alexander Holler
Tekijä

Steven Lucy
Kääntäjä-toimittaja

Benny Chuang
Toimittaja

Lars Weiler
Toimittaja

Tobias Scherbaum
Toimittaja

Joshua Saddler
Toimittaja

Francisco Blas Izquierdo Riera
Toimittaja

Flammie Pirinen
Vastuullinen kääntäjä ja toimittaja

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.