Gentoo Logo

Disclaimer : Dit document is niet juist en is niet meer onderhouden.


Gentoo Linux Veel Gestelde Vragen (FAQ)

Inhoud:

1.  Aanwezige Vragen

Erin Vliegen!

Installatie

Pakketbeheer (Package Managment)

Gebruik

Onderhoud

Ontwikkeling

Bronnen en Referenties

2.  Erin vliegen!

Hoe spreek je Gentoo uit, en wat wil het zeggen?

Gentoo is een klein, snel penguin-soort, uitgesproken "gen-too" (de "g" in "gentoo" is een zachte "g" zoals in het Engelse "gentle".)

Waarin onderscheidt Gentoo zich?

Gentoo Linux is een snelle, moderne distributie met een overzichtelijk en flexibel ontwerp -- hierdoor zal Gentoo de Slackware, Linux From Scratch en BSD gebruikers wel interesseren. In tegenstelling tot de meeste Linux distributies heeft het package systeem eigenschappen van BSD's ports, wat wil zeggen dat de packages continu geupdate worden naar de laatste versies.

3.  Installatie

Wat is het verschil tussen de .iso en de .tar.bz2 bestanden?

Waarschuwing: Meld alle bugs aan http://bugs.gentoo.org! Rapporteer de bugs niet aan de originele maintainers, maar aan Gentoo zelf. Indien nodig zullen wij dat zelf doorsturen naar de maintainers indien nodig.

Het compileerbestand met extensie .tar.bz2 bevat een minimale hoeveelheid bestanden die nodig zijn voor een gebruiker om het systeem te bootstrappen en een Gentoo Linux systeem te installeren. Het CD-image-bestand met extensie .iso bevat een compleet, bootable CD-systeem dat een kernel bevat, alsook een volledige set van kernel modules, de vereiste systeemtools zoals mkfs, netwerktools, alsook het .tar.bz2 compileerbestand. De meeste gebruikers zullen Gentoo Linux installeren door de .iso bestanden te branden op een CD, van die CD te booten, en dan de installatie te beginnen vanaf de minimale Linux omgeving die door de Gentoo Boot-CD geleverd wordt. Het is echter mogelijk voor gebruikers om Gentoo Linux direct te installeren vanuit een bestaande Linux distributie. Deze gebruikers moeten enkel het .tar.bz2-bestand downloaden, de inhoud installeren op een aparte partitie (draag er zorg voor dat de p optie meegegeven wordt aan tar), te chrooten en dan op de gewone manier verder te installeren.

Waarom hebben de .iso en .tar.bz2-bestanden soms een verschillend -r (revisie) nummer?

De .tar.bz2 minimale systeembestanden moeten enkel aangepast worden indien er grote veranderingen zijn doorgebracht aan het hart van het Gentoo Linux systeem (zoals baselayout aanpassingen, of een nieuw profiel), waardoor aanpassingen aan het .tar.bz2-bestand slechts zeer weinig optreden. Het .iso-bestand wordt echter geupdate vanaf we te horen krijgen dat iemand's hardware de CD niet (correct) boot. Aangezien nieuwe kernelmodules en patches zeer frequent de kop opsteken zal deze situatie niet snel stabiliseren.

Ik vind dat het systeem nogal onstabiel wordt, ik gebruik "-O9 -ffast-math -fomit-frame-pointer" optimalisaties. Waarom is dit onstabiel?

Begin er niet aan om iets hoger dan -O3 te gebruiken aangezien het niet ondersteund wordt door de huidige gcc versies. Zeer agressieve compilatieoptimalisaties zorgen er soms voor dat de compiler de software dusdanig optimaliseert dat ze mogelijk niet echt meer doet wat ze moet doen.

Een mogelijke instelling gebaseerd op Loc-Dog (op IRC)'s CFLAGS is -O3 -mcpu=i686 -march=i686 -fforce-addr -fomit-frame-pointer -funroll-loops -frerun-cse-after-loop -frerun-loop-opt -falign-functions=4, wat ongeveer het strengste is dat we zouden aanraden wat betreft optimalisatie instellingen. Hogere optimalisaties zijn enkel interessant bij packages waar je werkelijk die extra 2% vereist (bijvoorbeeld grafische en multimediatoepassingen) en waar je de package gemakkelijk kan testen zonder gevaar voor je systeem en dat je snel kan zien of de tool niet verkeerd geoptimaliseerd is.

Gebruik eerst Gentoo met CFLAGS -march=yourarch -O2 alvorens je een bug aangaande het systeem meldt.

Wat is het default rootpaswoord na een installatie?

Het default paswoord is leeg; druk gewoon op Enter.

Hoe kan ik het paswoord van root, of van een andere gebruiker, aanpassen?

Je kan gebruik maken van passwd om het paswoord van de gebruiker waarmee je ingelogged bent aan te passen. Voor meer opties en mogelijkheden, gelieve man passwd te lezen eenmaal je Gentoo's installatie beeindigd hebt.

Hoe maak ik een gewone gebruiker aan?

Het commando adduser username zal een gebruiker genaamd username aanmaken. De volgende stap is om deze gebruiker een paswoord te geven met passwd.

In plaats van adduser kan je tevens:

Codevoorbeeld 3.1: Gebruiker toevoegen

# useradd gentoo -m -G users,audio,wheel -s /bin/bash

Dit voegt een gebruiker "gentoo" toe, laat toe dat deze geluids-gerelateerde apparaten (/dev/sound/*) kan gebruiken, maakt het mogelijk dat hij naar root kan switchen (dmv su) en stelt /bin/bash in als zijn login-shell.

Je kan tevens superadduser installeren (met emerge superadduser) en daarna superadduser gentoo uitvoeren en de instructies opvolgen om een gebruiker gentoo toe te voegen aan het systeem.

Waarom kan ik niet naar root su'en?

Om veiligheidsredenen mogen gebruikers enkel su'en indien ze tot de wheel groep behoren. Om een gebruiker toe te voegen aan de wheel groep voeg je zijn naam toe aan /etc/group, achteraan de regel die begint met wheel.

Hoe activeer ik DevFS?

Indien je 1.0_rc5 of later gebruikt moet je niets speciaal doen om devfs werkende te krijgen; het is al actief (je hebt er toch voor gezorgd dat devfs in je kernel zit, niet?). Indien je echter een oudere Gentoo Linux versie gebruikt, dan moet je devfs=mount meegeven aan de grub kernel bootopties zodat de regel er een beetje als volgt uitziet: kernel /boot/boot/bzImage devfs=mount foo=bar De kernel zal dan automatisch devfs aan /dev hangen tijdens het booten.

Hoe schakel ik DevFS uit?

Onder Gentoo Linux 1.0_rc6 of later kan je DevFS uitschakelen door gentoo=nodevfs mee te geven aan de kernel.

Hoe verkrijg ik een /dev/mouse die niet verdwijnt wanneer ik reboot (ik maak gebruik van devfs)?

Indien je 1.0_rc6 of later gebruikt, dan kan je ln -s gebruiken om een symbolische link naar /dev/mouse te maken; deze zal behouden blijven tussen reboots door.

Alle andere gebruikers moeten /etc/devfsd.conf aanpassen en de volgende regels toe te voegen:

Codevoorbeeld 3.2:

REGISTER    ^misc/psaux$  CFUNCTION GLOBAL symlink misc/psaux mouse
UNREGISTER   ^misc/psaux$  CFUNCTION GLOBAL unlink mouse

Indien je niet de /dev/misc/psaux devicefile gebruikt, pas dan de misc/psaux regels boven aan. Je moet dan wel nog een killall -HUP devfsd uitvoeren opdat devfsd /etc/devfsd.conf opnieuw inleest.

Grub kan stage X.Y niet vinden?

Tijdens de installatie worden de grub bootfiles gekopieerd naar /boot/grub (/boot/boot/grub in Gentoo Linux 1.0_rc5 en eerder). Grub kijkt automatisch in de /boot/grub directorie op de bootpartitie (we raden ten zeerste aan om een aparte niet-vanzelf gemountte bootpartitie voor /boot te gebruiken, aangezien het zo moeilijker is om per ongeluk kernel en bootfiles te verwijderen). De bovenstaande foutmelding komt meestal omdat (a) er geen aparte bootpartitie gebruikt wordt, of (b) omdat men vergeten is om /boot te mounten alvorens men de niveau-tarball uitpakte (of een emerge --usepkg system uitvoerde), of (c) dat men vergeten is om notail mee te geven terwijl men /boot mountte als deze een ReiserFS partitie is. Je kan meer informatie over grub verkrijgen, inclusief informatie over hoe je grub kan debuggen op de grub-prompt, door IBM developerWorks Grub tutorial (Engels) te lezen.

Mijn ASUS CUV4X-D wil niet booten en ze crasht gedurende de verschillende stappen van kernel en hardware detectie

Schakel MPS 1.4 (multi-processor systeem) uit in de BIOS of zet de versie naar 1.1. Bij dit laatste zal MPS nog steeds werken. Zorg ervoor dat Gentoo Linux geboot wordt met noapic.

Indien ik Gentoo 1.4_rc1 heb, kan ik dan upgraden naar 1.4_rc2, _final of _rc3 zonder herinstallatie?

Er is geen verschil tussen de 1.4-releases nadat ze geinstalleerd zijn. Gentoo 1.4_rc1 en later zijn glibc-2.3.x gebaseerd. Bijgevolg zorgt een emerge sync; emerge -u world ervoor dat je systeem exact dezelfde zaken heeft als een andere 1.4-release versie. De werkelijke verschillen zitten hem nl in de installatie.

Mijn kernel boot niet (goed), wat moet ik nu doen?

Je moet niet elke stap van de installatie opnieuw overdoen, enkel de kernelzaken en kernelgerelateerde commandos. Veronderstel dat je Gentoo geinstalleerd hebt op /dev/hda1 (/boot) en /dev/hda3 (/) met /dev/hda2 de swapruimte:

Codevoorbeeld 3.3: Kernel herconfigureren

Boot van de LiveCD en wacht totdat je een prompt krijgt
Eerst mounten we alle partities:
# mount /dev/hda3 /mnt/gentoo
# mount /dev/hda1 /mnt/gentoo/boot
# swapon /dev/hda2
# mount -t proc none /mnt/gentoo/proc
Nu chrooten we in onze Gentoo installatie en configureren we de kernel:
# chroot /mnt/gentoo /bin/bash
# env-update && source /etc/profile
# cd /usr/src/linux
# make menuconfig
(De)Selecteer de zaken die je verkeerd hebt ge(de)selecteerd in 
je eerste poging. Sluit dan de configuratie af en hercompileer je kernel:
# make dep && make bzImage modules modules_install
Copieer nu je bzImage bestand over terwijl je je voorgaande (slechte) overschrijft:
# cp arch/i386/boot/bzImage /boot
Indien je LILO gebruikt, voer lilo dan opnieuw uit -- GRUB gebruikers
moeten dit overslaan.
# /sbin/lilo
Verlaat nu de chroot en reboot.
# exit
# umount /mnt/gentoo/proc /mnt/gentoo/boot /mnt/gentoo
# reboot

Indien het probleem zich echter bij de bootloaderconfiguratie bevindt, volg dan dezelfde stappen, maar in plaats van je kernel te configureren/compileren pas je je bootloaderconfiguratie aan (hercompilatie is in dit geval niet nodig).

Mijn proxy vereist authenticatie, wat moet ik doen?

Wanneer je iets wilt downloaden met wget, gebruik dan de volgende syntax om jezelf the authenticeren:

Codevoorbeeld 3.4: Proxy authenticatie met wget

# wget --proxy-user=gebruikersnaam --proxy-passwd=wachtwoord <url>

Om portage automatisch gebruik te laten maken van deze methode, zet je het volgende in /etc/make.conf:

Codevoorbeeld 3.5: /etc/make.conf

FETCHCOMMAND="wget --proxy-user=gebruikersnaam --proxy-passwd=wachtwoord -t 5 --passive-ftp -P \${DISTDIR} \${URI}"
RESUMECOMMAND="/usr/bin/wget --proxy-user=gebruikersnaam --proxy-passwd=wachtwoord -c -t 5 --passive-ftp -P \${DISTDIR} \${URI}"

Het lijkt er jammergenoeg op dat rsync geen gebruikersnaam/wachtwoord authenticatie ondersteund voor proxies. Zie Wat als rsync niet werkt voor mij? voor meer informatie betreffende deze situatie.

4.  Pakketbeheer (Package Managment)

In welk formaat worden de packages opgeslagen?

Ze bestaan in onze portage structuur als ebuild autocompileer scripts; we zijn voornamelijk een ports-gebaseerde distributie, wat wil zeggen dat we de scripts (.ebuild bestanden) en een speciaal systeem (Portage) gebruiken zodat je je applicaties van broncode kan compileren. Algemeen maken we enkel binaire packages beschikbaar voor releases en snapshots. De Development HOWTO (Engels) behandelt de inhoud van een ebuild script in detail. Voor volledige binaire ISO-releases maken we een volledige set van binaire packages in een uitgebreid .tbz2 bestandsformaat (.tar.bz2 compatibel met meta-informatie in).

Waarom is er een nieuw ports-system (Portage) in plaats van BSD's versie te gebruiken?

In het kort: omdat Portage gewoon veel beter is op verschillende niveau's. Een van de ontwikkelfilosofien van de .ebuild syntax was om het analoog te maken aan wat je zou typen indien je de broncode zelf manueel compileert, waardoor Portage gemakkelijk te leren en aanpasbaar is naar je eigen noden. We hebben ook OpenBSD-achtige "valse" installaties, veilige unmerging, systeemprofielen, package masking (verbergen), een afhankelijkheids-systeem en nog verschillende andere goede zaken :)

In welke mate verschilt deze van Debian's apt of BSD's ports?

Portage bevat het beste van apt en van ports; bijvoorbeeld, USE opties, een volledig afhankelijkheidssysteem, veilige installatie en desinstallatie en een volledige packagedatabase. Zie Portage als het beste van beide werelden; een ports systeem met de ingebouwde sensibiliteit en veiligheid van een Linux package managment systeem.

Hoe installeer en desinstalleer ik packages?

De Portage User Guide legt uit hoe je packages installeert en desinstalleert, en hoe je Portage update.

Hoe kan ik een globale configuratie instellen voor het compileren van packages?

/etc/make.conf moet je gebruiken om de globale en profielspecifieke default opties, die gebruikt worden voor het compileren en emergen van packages, aan te passen. De meest voorkomende opties zijn:

Vlag Uitleg
CHOST Deze stelt de HOST variabele in voor compilaties, e.g. i686-pc-linux-gnu
CFLAGS De opties voor gcc voor wanneer er C-programmas gecompileerd worden (*.c bestanden).
CXXFLAGS De opties voor gcc voor wanneer er C++-programmas gecompileerd worden (*.cpp bestanden).
USE Deze laat je toe om optionele componenten, die je ingebouwd wil zien, in te stellen. Bijvoorbeeld, indien je gnome in je USE declaratie staan hebt, en je compileert xchat, dan zal deze GNOME-ondersteuning meecompileren, anders niet. Alle afhankelijkheden van Gentoo weten trouwens af van USE-vlaggen.
GENTOO_MIRRORS Een door komma's gescheiden lijst van URIs die de Gentoo packages mirroren. Portage zal proberen de packages te downloaden van een GENTOO_MIRROR alvorens ze naar de officiele SRC_URI gaat kijken. Om Portage te forceren mirrors over te slaan, plaats deze vlag op "".

Wat is er gebeurd met /etc/make.defaults?

Vanaf Portage versie 1.5 is /etc/make.defaults niet meer nodig. Als je portage-1.5-r1 of later hebt kan je gerust dat bestand verwijderen. De functie van dat bestand wordt nu gedragen door /etc/make.profile/make.defaults (/etc/make.profile is in werkelijkheid een symlink naar /usr/portage/profiles/default), die de profielspecifieke systeem default instellingen bevat.

De prioriteit die Portage gebruikt voor de instellingen is als volgt (hoogste prioriteit eerst):

 1. Omgevingsvariabelen
 2. /etc/make.conf, door jou aan te passen
 3. /etc/make.profile/make.defaults, voor profiel-specifieke default instellingen
 4. /etc/make.globals, voor globale instellingen (instellingen die nergens anders gedeclareerd zijn komen van hier).

Is er een manier om alle geinstalleerde packages te upgraden, net zoals apt-get upgrade of make World doen?

Uiteraard! Type emerge --update system (samen met --pretend om te zien welke packages er zullen geupdate worden) om alle systeembelangrijke packages te updaten, en emerge --update world (opnieuw met --pretend om dezelfde redenen) om alle packages van het systeem te upgraden (voor zover er updates zijn tenminste).

Wanneer ik een package update met emerge of ebuild, hoe kan ik dan vermijden dat de configuratiebestanden interfereren of overschreven worden?

Portage bevat configuratiebestanden management. Type emerge --help config voor meer details. Het korte antwoord is dat, indien een package het bestand foo ergens installeert onder /etc, en een ander bestand foo bestaat daar al, dan zal het nieuwe bestand foo gerenamed worden naar ._cfgxxxx_foo in diezelfde directorie.

Een interessante tool om de configuratiebestanden te onderhouden is etc-update, die op dit moment geleverd wordt door app-admin/gentoolkit.

Ik wil de ./configure stap zelf uitvoeren. Kan dat?

Ja, maar dat is niet triviaal. Lees eerst de manpage van ebuild door. Voer daarna ebuild foo-x.y.z.ebuild unpack uit. Ga dan naar de /var/tmp/portage/foo-x.y.z/work directorie. Je kan dan manueel de ./configure en make stappen zelf uitvoeren (je moet beide doen, want portage maakt geen onderscheidt tussen beide stappen). Om Portage de installatie te doen finaliseren (zodat je de package gemakkelijk kan desinstalleren als je dat wil en opdat de package geregistreerd wordt door Portage als een mogelijke afhankelijkheid) moet je eerst touch /var/tmp/portage/foo-x.y.z/.compiled uitvoeren (waardoor je Portage doet denken dat hij de package heeft gecompileerd), waarna je een ebuild foo-x.y.z.ebuild merge moet uitvoeren.

Wat moet ik doen als (r)sync niet werkt?

Als je achter een firewall zit die geen rsync toelaat, dan kan je gebruik maken emerge-webrsync, welke een Portage snapshot tarball zal downloaden en installeren, en dit via het HTTP-protocol. emerge-webrsync gebruikt wget om de snapshot te downloaden, dus proxy wordt volledig ondersteund.

Codevoorbeeld 4.1: emerge-webrsync gebruiken

~# emerge-webrsync

Indien ook dit niet werkt, kan je opteren om manueel een snapshot te downloaden van http://distro.ibiblio.org/pub/linux/distributions/gentoo/snapshots/. Om deze snapshot correct te installeren moet je wel je huidige /usr/portage leegmaken zodat oude, gedateerde ebuilds niet meer op je systeem beschikbaar blijven. Je zal waarschijnlijk wel je /usr/portage/distfiles even opzij willen zetten indien je niet al je broncodebestanden wil verliezen.

Codevoorbeeld 4.2: Manuele installatie van de snapshots

Eerst moet je de snapshot downloaden en in /usr plaatsen
~# cd /usr
~# mv /usr/portage/distfiles /usr/distfiles-temp
~# rm -rf /usr/portage
~# tar xvjf portage-foo.tbz2
~# mv /usr/distfiles-temp /usr/portage/distfiles

Hoe gebruik ik emerge vanachter een firewall/proxy?

Pas de PROXY instellingen in /etc/make.conf aan. Indien dat niet werkt, editeer /etc/wget/wgetrc en pas http_proxy en ftp_proxy aan.

Kan ik rsync uitvoeren vanuit een ander besturingssysteem?

Er is een programma genaamd unison dat zowel onder UNIX als Win32 werkt, en dat beschikbaar is van http://www.cis.upenn.edu/~bcpierce/unison/.

Ik heb enkel een trage modemconnectie thuis. Kan ik de sources ergens anders downloaden en die dan later aan mijn systeem toevoegen?

Jazeker. Je kan emerge --pretend package uitvoeren om te zien welke programmas er allemaal geinstalleerd zullen worden (inclusief afhankelijkheden). Om te weten te komen welke broncodebestanden je moet downloaden kan je emerge -fp package uitvoeren. Download de broncode van die programmas en plaats ze in /usr/portage/distfiles en voer emerge package uit. Je zal zien dat het de gedownloade broncode zal gebruiken.

De *.tar.gz broncodebestanden van geinstalleerde software neemt in /usr/portage/distfiles ruimte in. Kan ik deze bestanden verwijderen?

Je mag deze bestanden verwijderen, maar als je op een trage internetconnectie zit dan is het wel aangeraden dat je deze broncode behoudt. Immers, indien je een bestaande package opnieuw moet compileren, of een nieuwere versie maakt gebruik van de oude broncode samen met een patch, dan moet Portage niet meer de ganse broncode opnieuw downloaden.

Ik heb blackdown-jdk en blackdown-jre ge-emerged, maar daarna gaf java-config --list-available-vms enkel blackdown-jre weer. OpenOffice weigert daarom om te emergen. Wat moet ik doen?

Oplossing:

Codevoorbeeld 4.3: Oplossing

# emerge unmerge blackdown-jre blackdown-jdk  
# CONFIG_PROTECT="" emerge blackdown-jdk 

Wat staat er in /var/tmp/portage? Is het veilig om de bestanden en directories in /var/tmp/portage te verwijderen?

Gedurende de compilatie slaat Gentoo de broncode en tussentijdse resultaten op in /var/tmp/portage. Het is dus veilig om, als je niets aan het compileren bent, deze directorie leeg te maken.

5.  Gebruik

Ik heb openssh geinstalleerd, maar ik kan enkel als root inloggen - een gewone useraccount wil niet werken.

Dit is hoogstwaarschijnlijk omdat je gebruiker geen correcte shell heeft. Kijk in /etc/passwd of er uberhaupt wel een shell is gedefinieerd. Indien niet, geef die gebruiker dan een shell als volgt (voorbeeld voor bash):

Codevoorbeeld 5.1:

# usermod -s /bin/bash mijngebruiker

Ik kan gelijk enkel X-applicaties als root opstarten.

Je /tmp directorie heeft de verkeerde permissies (het moet de sticky bit hebben). Voer het volgende als root uit:

Codevoorbeeld 5.2:

# chmod 1777 /tmp

Hoe stel ik een internationale keyboardlayout in?

Pas de KEYMAP variabele in /etc/rc.conf aan naar je eigen keyboardlayout (bv be-latin1). Herstart daarna de keymap initscript: /etc/init.d/keymaps restart.

DNS nameresolution werkt enkel voor root?

/etc/resolv.conf heeft verkeerde permissies; chmod het als volgt:

Codevoorbeeld 5.3:

# chmod 0644 /etc/resolv.conf

Waarom leest KDE /etc/profile niet?

Je moet --login toevoegen aan de eerste regel in /opt/kde2.1/bin/startkde, zodat deze er als volgt uitziet:

Codevoorbeeld 5.4:

#!/bin/sh --login

Deze aanpassing is al in recentere versies aangebracht.

Waarom kan mijn gebruiker geen gebruik maken van zijn eigen crontab?

Je moet je gebruiker toevoegen aan de cron groep.

Hoe activeer ik numlock automatisch na het booten?

Indien je grafisch inlogt, of je wil numlock geactiveerd zien nadat je startx ingegeven hebt, moet je numlockx installeren ( emerge numlockx) en de regel /usr/X11R6/bin/numlockx toevoegen aan /etc/X11/xinit/xinitrc (voor startx) of aan /etc/X11/Sessions (voor grafische login managers) zoals /etc/X11/Sessions/Gnome voor GDM.

Indien je in commandline mode werkt moet je enkel rc-update add numlock default uitvoeren.

Hoe clear ik mijn terminal wanneer ik uitlog?

Om je terminal te clearen voeg je clear toe aan je ~/.bash_logout script.

Codevoorbeeld 5.5: Terminal clearen wanneer je uitlogt

$ echo clear >> ~/.bash_logout

Indien je wil dat dit vanzelf gebeurt bij elke gebruiker die je toevoegt aan het systeem moet je hetzelfde doen voor /etc/skel/.bash_logout.

Codevoorbeeld 5.6: Nieuwe gebruikers hun terminal automatisch clearen bij het uitloggen

# echo clear >> /etc/skel/.bash_logout

6.  Onderhoud

ReiserFS en filesystemcorruptie problemen -- hoe moet ik die oplossen etc...

Indien je ReiserFS partitie kapot is, probeer dan de Gentoo Linux boot-CD te booten en voer reiserfsck --rebuild-tree uit op het kapotte bestandssysteem. Dit zou het bestandsysteem terug in orde moeten maken, alhoewel je mogelijk verschillende verloren bestanden of directories zal verkrijgen door het feit dat je systeem kapot was.

Hoe zie ik de timestamps in /var/log/syslog.d op een Gentoo Linux systeem van voor 1.0_rc5?

Om multilog timestamps te zien op dergelijke oude Gentoo Linux installaties moet je de huidige log door tai64nlocal voeren:

Codevoorbeeld 6.1:

# tai64nlocal /var/log/syslog.d/current | less

Of, alternatief, als je de log wil "tail"en:

Codevoorbeeld 6.2:

# tail -f /var/log/syslog.d/current | tai64nlocal

Metalogd logt niet in real time!

Metalog flusht zijn output in blokken, dus berichten staan niet onmiddelijk in het systeem log. Als je een daemon probeert te debuggen, dan is dit prestatie verbeterend gedrag niet handig. Wanneer je Gentoo Systeem draait kan je metalog het USR1 signaal sturen, om metalogs buffer tijdelijk uit te schakellen (wat betekend dat een tail -f /var/log/everything/current nu wel in real time werkt). Je kan het USR2 signaal gebruiken om de buffer weer in te schakellen. Als je de buffer permanent wilt uitschakellen dan kan je METALOG_OPTS="-B" veranderen in METALOG_OPTS="-B -s" in /etc/conf.d/metalog.

Codevoorbeeld 6.3: De metalog buffer in en uit schakelln

Om de buffer uit te schakellen:
# killall -USR1 metalog
Om de buffer weer in te schakellen:
# killall -USR2 metalog

7.  Ontwikkeling

Waar kan ik fouten rapporteren?

Voor fouten van een specifiek programma dat niet gerelateerd is aan Gentoo contacteer je het best dat programma zijn auteur. Indien ze wel Gentoo-gerelateerd zijn, maak dan gebruik van http://bugs.gentoo.org. Je kan ook #gentoo bezoeken op het FreeNode IRC netwerk.

Hoe vaak worden er nieuwe releases gemaakt?

Nieuwe releases worden aangekondigd op de gentoo-announce mailinglists. De packages zelf worden zeer snel, nadat de package uitgebracht is, in Portage opgenomen. Nieuwe CD-images worden gereleased wanneer er grotere veranderingen zijn aangebracht, of wanneer de CD nieuwe kernelmodules verkrijgt.

Ik zou graag een package toevoegen aan Portage; hoe moet ik dat doen?

Ga naar http://bugs.gentoo.org en voer een nieuwe bug in van het type "ebuild". Steek de nieuwe ebuild als attachment in je bugreport.

Hoe kan ik een vraag of antwoord toevoegen aan deze FAQ?

Voeg een nieuwe bug toe aan http://bugs.gentoo.org en selecteer het "Docs-user" product, "Gentoo Linux FAQ" component.

make -f Makefile.cvs op een KDE applicatie geeft "invalid unused variable" foutmeldingen

Exporteer WANT_AUTOMAKE_1_4=1 voor alle KDE projecten alvorens je make -f Makefile.cvs uitvoert. Als je KDE2 applicaties wil gebruiken moet je tevens WANT_AUTOCONF_2_1=1 exporteren, terwijl KDE3 applicaties WANT_AUTOCONF_2_5=1 vereisen.

Mijn speaker zit te beepen terwijl ik Mozilla compileer. Hoe schakel ik deze beeps uit?

Console beeps kan je uitschakelen met setterm, als volgt:

Codevoorbeeld 7.1:

# setterm -blength 0

Indien je de console beeps wil uitschakelen tijdens het opstarten van je pc dan plaats je bovenstaand commando het best in /etc/profile.

8.  Bronnen en referenties

Waar kan ik meer vinden over supervise die default door Gentoo Linux 1.0_rc5 en eerdere versies gebruikt werd?

http://cr.yp.to/daemontools.html

Waar kan ik meer informatie vinden over Gentoo Linux?

De officiele Gentoo documentatie kan gevonden worden op http://www.gentoo.org; algemene Linux documentatie vind je op http://www.tldp.org.

Kan ik Gentoo Linux CD's kopen?

Ja. Verse CDRs zijn beschikbaar voor $5 per stuk bij Cheapbytes.

Er zijn tevens CDs te koop op tuxcds voor een zeer goede prijs. Deze personen zullen tevens een deel van de opbrengst naar het Gentoo project sturen, dus koop ze terwijl ze nog warm zijn!

Waarom komt mijn e-mail bij antwoord van een posting van een Gentoo mailinglist enkel toe bij de auteur en niet de lijst?

De mailinglist beheerders hebben besloten om met minimale headeraanpassingen van de e-mails te werken, wat wil zeggen dat ze niet de headers aanpassen van de mails om deze op de mailinglist te laten beantwoorden. Er zijn verschillende redenen hievoor. Bijvoorbeeld, indien een subscriber een volle mailbox heeft, dan zou de ganse lijst mailerdaemons terugkrijgen telkens er iets is gepost. Veel GUI gebaseerde mailclients hebben een "Reply to all" mogelijkheid. Deze zal ervoor zorgen dat je mails naar de mailinglist alsook de auteur gaan. Gebruikers van tektgebaseerde e-mailclients weten de methoden die ze moeten gebruiken, maar voor deze die het niet weten: in Pine is er een "Reply to group" optie. Om mutt in te stellen lees je best forums.gentoo.org (Engels) waarin een officieuze oplossing aangeboden wordt.

Sommige mensen hebben deze methode niet graag, maar het is al eerder zwaar bediscussieerd geweest met argumenten pro en contra. Uiteindelijk hebben de beheerders besloten het op de huidige manier te laten. Discussies op de mailinglist zullen soms in een al-dan-niet vriendelijke mail verwijzen naar de mailinglistarchieven voor de discussie. Alhoewel de beheerders het ongemak van deze oplossing jammer vinden is het hun overtuiging dat deze oplossing de beste is, zoals beschreven op deze site.

(Ja, er zijn nog andere argumenten pro of contra, en ja, de beheerders hebben die ook al gezien).

Deze FAQ heeft mijn vraag niet beantwoord. Wat moet ik nu doen?

Een goede eerste stap is om door de relevante documentatie te zoeken op Gentoo's documentatie website. Indien dat niet helpt, probeer dan de verschillende Gentoo mailinglists te bezoeken, desnoods via http://www.google.com. Om door de verschillende mailinglists te zoeken, geef dan "lists.gentoo.org foo" in om te zoeken naar "foo". Indien al de rest faalt, of je wil gewoon bij enkele Gentoo-gebruikers zijn, bezoek dan ons irc-kanaal #gentoo op irc.freenode.net.Print

Upgedate op 30 September 2003

De originele versie van dit document wordt niet meer onderhouden

Korte inhoud: Deze FAQ is een verzameling van vragen en antwoorden die verzameld zijn van de gentoo-dev mailinglist en van IRC -- indien je een vraag hebt (of een antwoord!) om toe te voegen, gelieve ofwel een auteur ofwel een lid van het documentatieteam van Gentoo aan te spreken.

Daniel Robbins
Chief Architect

Colin Morey
Reviewer

John P. Davis
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jorge Paulo
Editor

Sven Vermeulen
Editor, Translator

Tiemo Kieft
Translator

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.