Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


4. Init skripty

Obsah:

4.a. Runlevely

Boot systému

Během bootování systému si pravděpodobně všimnete toho, jak po monitoru ubíhá poměrně hodně textu. Budete-li pozorní, zjistíte, že při každém rebootu jde o ty samé informace. Pořadí těchto akcí se nazývá bootovací sekvence a je (do značné míry) pevně daná.

Nejprve bootloader načte do paměti obraz jádra (určený v konfiguračním souboru) a předá jej CPU k provedení. Kernel si poté zinicializuje potřebné datové struktury a pochody a spustí proces init.

Tento proces postupně namountuje všechny potřebné souborové systémy (určeno v /etc/fstab) a spustí různé soubory z adresáře /etc/init.d, které se starají o spuštění služeb, které potřebujete k bezproblémovému provozu počítače.

Nakonec, když jsou všechny skripty provedeny, aktivuje init terminály (ve většině případů pouze virtuální konzole ukryté za Alt-F1, Alt-F2 atd.) pomocí procesu agetty. Ten se postará o to, abyste se byli schopni přihlásit - spustí login.

Init skripty

init samozřejmě neprovádí skripty z adresáře /etc/init.d náhodně. Nejen, že dodržuje jejich správné pořadí, ale provádí jenom ty, které má. Všechny potřebné informace má k dispozici v adresáři /etc/runlevels.

Nejprve spouští init ty skripty z /etc/init.d, na které vede odkaz z /etc/runlevels/boot. Většinou je pořadí spouštění určeno abecedně, ale některé skripty obsahují informace o závislostech, podle kterých systém zjistí, že je potřeba nejdříve spustit jiný skript.

Po zpracování /etc/runlevels/boot pokračuje init skripty, na které vede symbolický odkaz z in /etc/runlevels/default. Znovu platí, že pořadí jejich spuštění je určeno abecedně, a případné závislosti jsou dodrženy.

Jak init pracuje

Samozřejmě se init o tom všem nerozhoduje sám; potřebuje konfigurační soubor, který mu říká, co má dělat. Tento soubor se jmenuje /etc/inittab.

Pamatujete-li si na bootovací sekvenci, jistě si vzpomenete i na to, že jako první byly připojeny potřebné souborové systémy. Tuto akci obstará následující řádek v /etc/inittab:

Výpis kódu 1.1: Řádek inicializace systému v /etc/inittab

si::sysinit:/sbin/rc sysinit

Tento řádek říká initu, že pro inicializaci systému musí spustit /sbin/rc sysinit. Skript /sbin/rc se o ni postará; můžeme tedy říci, že init toho moc nedělá - úkol pouze převede na jiný proces.

Jako druhý krok init provede všechny skripty, na které vedou symbolické odkazy z /etc/runlevels/boot, viz tento řádek:

Výpis kódu 1.2: Pokračování inicializace systému

rc::bootwait:/sbin/rc boot

O samotné provedení úkolu se opět stará skript rc. Povšimněte si, že parametr předaný skriptu (boot) je zároveň i jméno použitého adresáře uvnitř /etc/runlevels.

Nyní se init podívá do svého konfiguračního souboru, aby zjistil, v jakém runlevelu má systém běžet. Řádka z /etc/inittab:

Výpis kódu 1.3: Řádek initdefault

id:3:initdefault:

V tomto případě (který bude používat většina uživatelů Gentoo) je číslo runlevelu 3. init tedy zjistí, že musí spustit runlevel 3:

Výpis kódu 1.4: Definice runlevelů

l0:0:wait:/sbin/rc shutdown
l1:S1:wait:/sbin/rc single
l2:2:wait:/sbin/rc nonetwork
l3:3:wait:/sbin/rc default
l4:4:wait:/sbin/rc default
l5:5:wait:/sbin/rc default
l6:6:wait:/sbin/rc reboot

Opět vidíme, že řádka definující runlevel 3 používá ke spuštění služeb skript rc, nyní s parametrem default. Parametr předaný skriptu rc se znovu shoduje se jménem adresáře z /etc/runlevels.

rc skončí svoji práci, init se rozhodne, jaké virtuální konzole má aktivovat a jaké programy na nich spustit:

Výpis kódu 1.5: Definice virtualních konzolí

c1:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
c2:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
c3:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
c4:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
c5:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux

Co je to runlevel?

Ukázali jsme, že se init při rozhodování o tom, do jakého runlevelu vstoupit, drží číselného schématu. Runlevel je stav, ve kterém Váš systém běží; váží se k němu skripty (skripty runlevelu nebo init skripty), které musí být spuštěny, když systém do runlevelu vstupuje a nebo jej ukončuje.

V Gentoo je definováno sedm runlevelů: tři pro vnitřní potřebu a čtyři uživatelsky definované. Runlevely pro vnitřní potřebu jsou sysinit, shutdown a reboot a dělají to, co jejich jména napovídají - starají se o inicializaci systému, jeho vypnutí a restart.

Uživatelsky definované runlevely jsou ty, které používají podadresář /etc/runlevels - boot, default, nonetwork a single. Runlevel boot spouští všechny nezbytné služby, které dále používají další runlevely. Zbývající tři runlevely se odlišují počtem a druhy služeb, které spouští: runlevel default slouží pro běžný chod systému, nonetwork pro dobu, kdy není potřeba síť, a single tehdy, je-li potřeba opravit systém.

Práce s init skripty

Skripty, které spouští proces rc, se nazývají init skripty. Každý ze skriptů uložených v /etc/init.d může být spuštěn s parametry start, stop, restart, pause, zap, status, ineed, iuse, needsme, usesme nebo broken.

Pro spuštění, zastavení a nebo restart služby (a zároveň všech služeb, které na ní závisí), slouží parametry start, stop a restart:

Výpis kódu 1.6: Spuštění Postfixu

# /etc/init.d/postfix start

Poznámka: Pouze služby, které ji potřebují, jsou zastaveny nebo restartovány. Další na ní závislé služby (ty, které ji používají, ale nepotřebují), nejsou dotčeny.

Chcete-li zastavit službu, ale ne další služby, které na ní závisí, můžete použít parametr pause:

Výpis kódu 1.7: Pozastavení Postfixu a ponechání dalších služeb naživu

# /etc/init.d/postfix pause

Chcete-li vědět, v jakém stavu se daná služba právě nachází (zda běží, je ukončená a nebo pozastavená), můžete použít argument status:

Výpis kódu 1.8: Informace o stavu Postfixu

# /etc/init.d/postfix status

Říká-li informace o stavu, že služba běží, avšak Vy víte, že ne, můžete tuto informaci změnit pomocí argumentu zap:

Výpis kódu 1.9: Změna informace o stavu služby postfix

# /etc/init.d/postfix zap

Pro zjištění závislostí služby můžete použít iuse či ineed. Parametr ineed vypíše seznam služeb, které služba aktuální ke svému chodu opravdu potřebuje; iuse naproti tomu ukáže ty služby, které daná služba používat může, ale ke správné funkci je nutně nevyžaduje.

Výpis kódu 1.10: Výpis všech služeb, na kterých Postfix závisí

# /etc/init.d/postfix ineed

Podobně se můžete dotázat na služby, které danou službu potřebují (needsme) nebo mohou používat (usesme):

Výpis kódu 1.11: Výpis všech služeb, které potřebují Postfix

# /etc/init.d/postfix needsme

Konečně, je možné požádat i o výpis závislostí, které služba vyžaduje, ale které chybí:

Výpis kódu 1.12: Výpis chybějících závislostí Postfixu

# /etc/init.d/postfix broken

4.b. Práce s rc-update

Co je rc-update?

Init systém Gentoo používá pro rozhodování o pořadí spouštění služeb strom závislostí. Protože jeho udržování je poměrně zdlouhavé a únavné, vytvořili jsme nástroje, které správu runlevelů a init skriptů usnadňují.

Nástrojem rc-update můžete do runlevelu přidávat a odebírat skripty, a on se sám postará o zavolání skriptu depscan.sh pro znovuvytvoření stromu závislostí

Přidání a odebírání služeb

Během instalace Gentoo jste již init skripty přidávali do runlevelu "default". Tehdy jste možná ještě neměli páru, k čemu onen "default" slouží, ale teď už byste to vědět měli. Skript rc-update vyžaduje i druhý argument definující akci k provedení: add, del nebo show.

Pro přidání či odebrání init skriptu jednoduše spusťte rc-update s argumentem add (přidání) nebo del (odebrání) následovaným jménem init skriptu a runlevelem. Například takto:

Výpis kódu 2.1: Odstranění Postfixu z výchozího runlevelu

# rc-update del postfix default

Příkaz rc-update show zobrazí dostupné init skripty a patřičné runlevely, ve kterých jsou skripty aktivní:

Výpis kódu 2.2: Informace o init skriptech

# rc-update show

4.c. Konfigurace služeb

K čemu další konfigurace?

Init skripty mohou být poměrně komplexní, a proto není vhodné, aby je měnili uživatelé sami, kvůli riziku zanesení chyb. Služby je však potřeba konfigurovat, například někdy můžete potřebovat předat samotné službě další parametry.

Druhým důvodem k tomu, abychom udržovali informace o konfiguraci mimo init skript jsou aktualizace, resp. zamezení obavám o to, že o svoji konfiguraci během aktualizace přijdete.

Adresář /etc/conf.d

Konfigurace služeb je v Gentoo snadná - každý konfigurovatelný init skript má svůj soubor v adresáři /etc/conf.d. Kupříkladu konfigurace init skriptu apache2 (/etc/init.d/apache2) se provádí v souboru /etc/conf.d/apache2; tento obsahuje parametry předávané serveru Apache 2 při jeho spuštění:

Výpis kódu 3.1: Proměnná definovaná v /etc/conf.d/apache2

APACHE2_OPTS="-D PHP4"

V těchto konfiguračních souborech nenajdete nic než proměnné, ovlivňující chování daného init skriptu, a samozřejmě komentáře. Formát je podobný jako v /etc/make.conf.

4.d. Psaní init skriptu

Musím?

Ne, psaní init skriptů většinou není nutné, protože Gentoo poskytuje skripty připravené k použití. Avšak je možné, že jste si nainstalovali nějakou službu, která není v Portage, a v takovém případě si budete muset init skript pravděpodobně vytvořit.

Nepoužívejte init skript, který není napsaný přímo pro Gentoo -- formát jiných distribucí není s naším kompatibilní!

Schéma

Základní uspořádání init skriptu je ukázáno níže:

Výpis kódu 4.1: Základní uspořádání init skriptu

#!/sbin/runscript

depend() {
 (informace o závislostech)
}

start() {
 (příkazy potřebné pro start služby)
}

stop() {
 (příkazy nezbytné pro zastavení služby)
}

restart() {
 (příkazy potřebné pro restart služby)
}

Každý init skript musí obsahovat funkci start(), všechny další sekce jsou volitelné.

Závislosti

Můžete definovat dva druhy závislostí: use a need. Jak již bylo zmíněno výše, need je striktnější než use. Obě dvě akceptují buď jméno služby, kterou potřebujete či používáte a nebo virtuální závislost.

Virtuální závislost může být poskytovaná více službami. Váš init skript může například záviset na systémovém loggeru, avšak protože jich je více možných (metalogd, syslog-ng, sysklogd,...), a služba nemůže přes need záviset na všech (žádný rozumný systém nemá všechny nainstalované a spuštěné), použijete virtuální závislost, poskytovanou pomocí provide.

Podívejme se na na informace o závislostech pro službu postfix:

Výpis kódu 4.2: Informace o závislostech Postfixu

depend() {
 need net
 use logger dns
 provide mta
}

Jak můžete vidět, služba postfix:

 • vyžaduje (virtuální) závislost net (kterou poskytuje například /etc/init.d/net.eth0)
 • používá (virtuální) závislost logger (kterou poskytuje například /etc/init.d/syslog-ng)
 • používá (virtuální) závislost dns (kterou poskytuje například /etc/init.d/named)
 • poskytuje (virtuální) závislost mta (která je společná pro všechny mailservery)

Kontrola pořadí

V některých případech nebudete nějakou službu potřebovat, ale přejete si, aby byla ta Vaše spuštěna před (before) nebo až po (after) nějaké jiné, pokud je tato v systému přítomná (povšimněte si podmínky - již nejde o závislost) a zároveň je ve stejném runlevelu (opět podmínka - v úvahu jsou brány pouze služby ve stejném runlevelu). Takového chování můžete dosáhnout pomocí nastavení before nebo after.

Jako příklad se podíváme na nastavení služby portmap:

Výpis kódu 4.3: Funkce depend() služby portmap

depend() {
 need net
 before inetd
 before xinetd
}

Také můžete použít metaznak "*", který znamená "všechny služby v runlevelu", avšak není to doporučeno.

Výpis kódu 4.4: Spuštění init skriptu jako první v runlevelu

depend() {
 before *
}

Standardní funkce

Dále je potřeba definovat funkci start(), která musí obsahovat všechny příkazy potřebné ke spuštění služby. Je dobré použít funkce ebegin a eend, aby uživatel viděl, co se děje:

Výpis kódu 4.5: Ukázková funkce start()

start() {
 ebegin "Starting my_service"
 start-stop-daemon --start --quiet --exec /path/to/my_service
 eend $?
}

Potřebujete-li více příkladů funkce start(), přečtěte si, prosím, zdrojové kódy dostupných init skriptů v adresáři /etc/init.d. Příkaz start-stop-daemon má výbornou manuálovou stránku, potřebujete-li další informace:

Výpis kódu 4.6: Zobrazení manuálové stránky start-stop-daemon

# man start-stop-daemon

Další funkce, které můžete definovat, jsou stop a restart, není to však povinné! Náš init systém je natolik inteligentní, že pokud používáte start-stop-daemon, doplní si tyto funkce sám.

Syntaxe init skriptů používaných v Gentoo je kompatibilní s Bourne Again Shellem (bash), čili v nich můžete používat rozšíření bashe.

Přidání vlastních možností

Chcete-li, aby Vaše init skripty podporovaly více voleb než ty, na které jsme zatím narazili, měli byste je přidat do proměnné opts a definovat funkci se jménem shodným, jako má daná možnost. Například pro volbu restartdelay:

Výpis kódu 4.7: Podpora volby restartdelay

opts="${opts} restartdelay"

restartdelay() {
 stop
 sleep 3  # před novým spuštěním počkej 3 sekundy
 start
}

Proměnné pro konfiguraci služeb

Abyste mohli využívat konfiguraci v /etc/conf.d, nemusíte dělat vůbec nic - když je váš skript spuštěn, provede se "source" všech těchto souborů (tj. proměnné z nich budou k dispozici):

 • /etc/conf.d/<Váš init skript>
 • /etc/conf.d/basic
 • /etc/rc.conf

Zároveň pokud Váš init skript poskytuje virtuální závislost (například net), bude soubor s ní asociovaný rovněž zpracován (například /etc/conf.d/net).

4.e. Změna výchozího chování

Kdo by to mohl použít?

Mnoho uživatelů notebooků tuto situaci zná - doma chcete spouštět net.eth0, ale na cestách ne, protože během nich síť k dispozici nemáte. S Gentoo můžete změnit chování runlevelů k obrazu svému.

Můžete si například přidat druhý "výchozí" runlevel, do kterého můžete nabootovat, s přiřazenými patřičnými skripty. Při spuštění počítače si budete moci vybrat, který runlevel se má zavést.

Používáme softlevel

Nejprve vytvořte adresář pro svůj "druhý" výchozí runlevel. Jako příklad vytvoříme runlevel offline:

Výpis kódu 5.1: Vytvoření adresáře runlevelu

# mkdir /etc/runlevels/offline

Přidejte nezbytné init skripty do nově vytvořeného adresáře. Například pokud chcete mít přesnou kopii současného runlevelu default, avšak bez net.eth0:

Výpis kódu 5.2: Přidání nezbytných init skriptů

(zkopírujeme všechny služby z runlevelu default do runlevelu offline)
# cd /etc/runlevels/default
# for service in *; do rc-update add $service offline; done
(odstraníme služby, které v runlevelu offline nechceme)
# rc-update del net.eth0 offline
(zobrazíme seznam aktivních služeb pro runlevel offline)
# rc-update show offline
(ukázka část výstupu)
        acpid | offline
     domainname | offline
        local | offline
      net.eth0 |

Nyní změňte konfiguraci svého bootloaderu a přidejte novou položku pro runlevel default. Například pro /boot/grub/grub.conf:

Výpis kódu 5.3: Přidání položky pro runlevel offline

title Gentoo Linux Offline Usage
 root (hd0,0)
 kernel (hd0,0)/kernel-2.4.25 root=/dev/hda3 softlevel=offline

Voilà, to je všechno. Když nyní při bootování Vašeho systému vyberete nově přidanou položku, runlevel offline bude použit místo výchozího default.

Používáme bootlevel

Použití bootlevelu je úplně stejné jako pro softlevel, jediný rozdíl je, že místo druhého runlevelu "default" definujete druhý runlevel "boot".


[ << ] [ < ] [ Domů ] [ > ] [ >> ]


Tisk

Zobrazit všechny

Aktualizace: 30. srpen 2006

Poslední aktualizace původni verze tohoto dokumentu: 1. červen 2014

Shrnutí: Gentoo používá speciální formát init skriptů, který, kromě jiných možností, podporuje rozhodování pomocí závislostí a virtuální init skripty. Tato kapitola popisuje všechny tyto aspekty a vysvětluje, jak s těmito skripty zacházet.

Sven Vermeulen
Autor

Roy Marples
Autor

Daniel Robbins
Autor

Chris Houser
Autor

Jerry Alexandratos
Autor

Seemant Kulleen
Gentoo x86 vývojář

Tavis Ormandy
Gentoo Alpha vývojář

Jason Huebel
Gentoo AMD64 vývojář

Guy Martin
Gentoo HPPA vývojář

Pieter Van den Abeele
Gentoo PPC vývojář

Joe Kallar
Gentoo SPARC vývojář

John P. Davis
Editor

Pierre-Henri Jondot
Editor

Eric Stockbridge
Editor

Rajiv Manglani
Editor

Jungmin Seo
Editor

Stoyan Zhekov
Editor

Jared Hudson
Editor

Colin Morey
Editor

Jorge Paulo
Editor

Carl Anderson
Editor

Jon Portnoy
Editor

Zack Gilburd
Editor

Jack Morgan
Editor

Benny Chuang
Editor

Erwin
Editor

Joshua Kinard
Editor

Tobias Scherbaum
Editor

Xavier Neys
Editor

Grant Goodyear
Korektor

Gerald J. Normandin Jr.
Korektor

Donnie Berkholz
Korektor

Ken Nowack
Korektor

Lars Weiler
Přispěvatel

Jan Kundrát
Překladatel

Jan Nárovec
Překladatel

Martin Tesař
Překladatel

Mirek Dvořák
Korektor

Adam Kudrna
Korektor

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.