Gentoo Logo

Upozornění : Tento dokument již neplatí a není udržován.


Používání UTF-8 v Gentoo

Obsah:

1.  Kódování znaků

Co je to kódování znaků?

Počítače samy o sobě nerozumí textům. Každý znak je reprezentován číslem. Každá sada čísel reprezentující písmena a znaky (známá jako kódování nebo znaková sada) bývala omezená kvůli limitům v počítačové technice.

Historie kódování znaků

Nejobvyklejším (nebo alespoň nejuznávanějším) kódováním je ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Je považováno za nejúspěšnější softwarový standard vůbec. Současné ASCII bylo standardizováno v roce 1986 (ANSI X3.4, RFC 20, ISO/IEC 646:1991, EMCA-6) Americkým ústavem pro národní standardizaci (American National Standards Institute).

ASCII je výlučně sedmibitové, což znamená, že používá čísla reprezentovatelná sedmi číslicemi dvojkové soustavy, tedy čísla v rozsahu od nuly do 127 v desítkové soustavě. Ta zahrnují dvaatřicet netisknutelných řídicích kódů, z nichž většina leží mezi 0 a 31, poslední řídicí znak DEL neboli delete leží na pozici číslo 127. Znaky s čísly 32 až 126 jsou tisknutelné: mezera, interpunkční znaménka, znaky anglické abecedy a čísla.

Osmý bit byl v ASCII původně používán jako paritní ke zjišťování chyb. Pokud to není potřeba, je jeho hodnota nulová. To znamená, že v ASCII je každý znak reprezentován jedním bajtem.

Ačkoliv ASCII dostačovalo pro komunikaci v moderní angličtině, problémy nastávaly v ostatních evropských jazycích, které obsahují akcentované znaky. Aby se vyhovělo jejich potřebám, byly vytvořeny standardy ISO 8859. Byly zpětně kompatibilní s ASCII, neponechávaly však osmý bit prázdný, ale používaly jej ke zpřístupnění dalších 127 znaků v každém kódování. Brzy se projevila omezení standardů ISO 8859, v současnosti existuje patnáct variant tohoto standardu (8859-1 až 8859-15). Mimo rozsah znaků kompatibilních s ASCII často nastávají problémy se znaky, které jsou reprezentovány týmž číslem. Aby byla situace ještě složitější, v některých verzích MS Windows je pro východoevropské jazyky používáno kódování Windows-1250. Je podobné ISO 8859-2, přesto existují některé odlišnosti. Všechny tyto sady jsou zpětně kompatibilní s ASCII.

Potřeba vytvoření úplně odlišného jednobajtového kódování pro jazyky nepoužívající latinku, např. EUC (Extended Unix Coding), které je používáno pro japonštinu a korejštinu (a omezeně i čínštinu), vytvořila další zmatky, protože různé operační systémy stále používaly odlišná kódování pro tyto jazyky, např. Shift-JIS a ISO-2022-JP. Uživatelé, kteří si chtěli prohlédnout text psaný cyrilicí, si museli vybrat mezi KOI-8R pro Rusko a Bulharsko a KOI-8U pro Ukrajinu, příp. neúspěšným ISO 8859-5 nebo častým Windows-1251. Všechna tato kódování byla nekompatibilní s ASCII (ačkoliv KOI-8 má znaky ve shodném pořadí jako latinka, takže pokud je osmý bit odstraněn, text je na ASCII terminálu stále dekódovatelný).

To vedlo ke zmatkům a také k téměř nulové možnosti vícejazyčné komunikace, zvláště mezi jazyky s různými abecedami. Vítejte ve světě Unicode.

Co je Unicode?

Unicode je zbaveno tradičního jednobajtového omezení. Používá 17 "úrovní" o 65 536 kódech a dokáže tak popsat až 1 114 112 znaků. Mnozí mají mylnou představu, že Unicode je 16bitové kódování, protože první úroveň, tzv. "Basic Multilingual Plane" (BMP), popisuje téměř vše, co kdy budete potřebovat.

Unicode je kódováno mnoha způsoby, dva nejčastější jsou UTF (Unicode Transformation Format) a UCS (Universal Character Set). Číslo za znaky UTF udává počet bitů v jednotce, zatímco číslo za znaky UCS udává počet bajtů. Nejrozšířenějším způsobem kódování textů v Unicode se pro svou osmibitovou strukturu stalo UTF-8, které je popisováno v tomto dokumentu.

UTF-8

UTF-8 je kódování s proměnnou délkou, což v tomto případě znamená, že symbol je zakódován jedním až čtyřmi bajty. Tzn. první bajt UTF-8 je použit pro kódování ASCII, takže znaková sada je zpětně kompatibilní s ASCII. V UTF-8 jsou kódy znaků anglické abecedy shodné s  odpovídajícími ASCII kódy, ale jsou o jeden bit delší. Uživatelé východních abeced (např. japonštiny), které dostaly vyšší rozsahy bajtů, nebudou příliš štastní, protože to pro ně znamená 50% nadbytečnost v jejich datech.

Čím pro vás může být UTF-8 užitečné

UTF-8 vám umožní pracovat ve standardizovaném a mezinárodně akceptovaném vícejazyčném prostředí, s poměrně nízkou redundancí dat. UTF-8 je upřednostňovaný způsob přenosu jiných než ASCII znaků po Internetu, přes email, IRC nebo téměř libovolné jiné médium. Přesto řada lidí považuje UTF-8 v online komunikaci za neslušné. Před použitím ne-ASCII znaků je vždy dobré znát postoj k UTF-8 v dané poštovní konferenci, IRC kanálu nebo Usenetové skupině.

2.  Nastavení UTF-8 v Gentoo Linuxu

Nalezení nebo vytvoření locales v UTF-8

Teď, když rozumíte základním principům Unicode, jste připraven začít používat ve svém systému UTF-8.

Základním předpokladem pro používání UTF-8 je přítomnost glibc s podporou národních jazyků (national language support). Nejlépe se podpora pro UTF-8 aktivuje pomocí nastavení v souboru /etc/locale.gen. Jeho popis je mimo rámec tohoto dokumentu, zájemce však odkážeme na naši lokalizační příručku.

Dále musíme vědět, jestli je pro náš jazyk UTF-8 locale (lokalizace) přítomna nebo zda ji musíme vytvořit.

Výpis kódu 2.1: Nalezení existujícíh UTF-8 locales

(Nahraďte "cs_CZ" případným jiným označením lokalizace)
# locale -a | grep 'cs_CZ'
cs_CZ
cs_CZ.UTF-8

Z výstupu tohoto příkazu jsou důležité výsledky s příponou .UTF-8. Pokud takový výsledek neexistuje, musíme vytvořit locale pro s UTF-8.

Poznámka: Následující kód spusťte jen v případě, že pro svůj jazyk nemáte UTF-8 lokalizaci dostupnou.

Výpis kódu 2.2: Tvorba UTF-8 locale

(Nahraďte "cs_CZ případným jiným označením lokalizace)
# localedef -i cs_CZ -f UTF-8 cs_CZ.UTF-8

Dalším způsobem, jak přidat UTF-8 locale, je doplnit ji do souboru /etc/locale.gen a vygenerovat patřičné locale skriptem locale-gen.

Výpis kódu 2.3: Řádek v /etc/locale.gen

cs_CZ.UTF-8 UTF-8

Nastavení locale

Před použitím UTF-8 lokalizace musí být nastavena jedna proměnná prostředí: LANG (tato proměnná přepíše nastavení dané proměnnou LC_ALL). Existuje vícero způsobů její aktivace; někomu vyhovuje mít UTF-8 nastaveno pouze pro vybraného uživatele, pak je nastavení přítomno v souboru ~/.profile (pokud používáte /bin/sh), ~/.bash_profile nebo ~/.bashrc (používáte-li /bin/bash).

Jiní dávají přednost globálnímu nastavení lokalizace. Zvláštním případem, pro který autor zejména toto nastavení doporučuje, je používání /etc/init.d/xdm, protože tento startovací skript spouští správce oken dříve, než jsou načteny výše zmíněné inicializační soubory shellů, tedy i před nastavením všech proměnných prostředí.

Globálně by měly být locales nastaveny souborem /etc/env.d/02locale. Měl by vypadatpřibližně takto:

Výpis kódu 2.4: Ukázkový soubor /etc/env.d/02locale

(Jako vždy si "cs_CZ.UTF-8" můžete upravit podle svého)
LANG="cs_CZ.UTF-8"

Poznámka: Místo LANG můžete použít také LC_ALL, čímž změníte celé lokalizační nastavení, například formátování čísel a finančních částek. V ojedinělých případech toto může způsobit chyby, avšak většinou to bude fungovat bez problémů. Detailnější popis změn, které způsobí nastavení LC_ALL, najdete na stránce GNU locale.

Dále musí být prostředí po změně aktualizováno.

Výpis kódu 2.5: Aktualizace prostředí

# env-update
>>> Regenerating /etc/ld.so.cache...
 * Caching service dependencies ...
# source /etc/profile

Nyní spusťte locale bez argumentů, abyste si ověřili, že máte v prostředí správně nastaveny proměnné:

Výpis kódu 2.6: Kontrola nové lokalizace v prostředí

# locale
LANG=
LC_CTYPE="cs_CZ.UTF-8"
LC_NUMERIC="cs_CZ.UTF-8"
LC_TIME="cs_CZ.UTF-8"
LC_COLLATE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MONETARY="cs_CZ.UTF-8"
LC_MESSAGES="cs_CZ.UTF-8"
LC_PAPER="cs_CZ.UTF-8"
LC_NAME="cs_CZ.UTF-8"
LC_ADDRESS="cs_CZ.UTF-8"
LC_TELEPHONE="cs_CZ.UTF-8"
LC_MEASUREMENT="cs_CZ.UTF-8"
LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.UTF-8"
LC_ALL=cs_CZ.UTF-8

Toť vše. Teď používáte UTF-8 lokalizaci, další překážkou je však nastavení běžně používaných aplikací.

3.  Podpora v aplikacích

Když Unicode začal ve světě softwaru nabírat na síle, vícebajtové znakové sady nebyly vhodné pro jazyky jako C, v nichž je napsáno mnoho běžně používaných programů. Ještě dnes nejsou některé programy schopny správně pracovat s UTF-8. Většina naštěstí ano!

Jména souborů, NTFS a FAT

V linuxovém jádře je několik voleb souvisejících s NLS, nenechte se jimi však zmást. Jedinou věcí, kterou je třeba udělat, je přidat podporu pro UTF-8 do vašeho jádra a nastavit výchozí NLS na utf8.

Výpis kódu 3.1: Kroky pro nastavení podpory UTF-8 v jádře

File Systems -->
 Native Language Support -->
  (utf8) Default NLS Option
  <*> NLS UTF8
  (Také označte <*> ostatní znakové sady, které používáte
  na svých FATkách nebo kompaktních discích.)

Pokud máte v úmyslu připojovat oddíly s NTFS, můžete se hodit parametr příkazu mount nls=. Chcete-li připojovat oddíly s FAT, možná budete potřebovat použít parametr codepage= nebo nastavit výchozí znakovou stránku v konfiguraci jádra. Volba codepage pro příkaz mount má větší prioritu než výchozí nastavení jádra.

Výpis kódu 3.2: Nastavení pro FAT v konfiguraci jádra

File Systems -->
 DOS/FAT/NT Filesystems -->
  (437) Default codepage for fat

Volbu Default iocharset for fat byste neměli nastavovat na UTF-8, není to doporučené, lepší je použití volby utf8=true. Více informací viz man mount a dokumentace kernelu v souboru /usr/src/linux/Documentation/filesystems/vfat.txt.

Na změnu kódování jmen souborů můžete použít app-text/convmv.

Výpis kódu 3.3: Ukázka použití convmv

# emerge --ask app-text/convmv
(Formát příkazu:)
# convmv -f <současné-kódování> -t utf-8 <název-souboru>
(Nahraďte iso-8859-2 znakovou sadou, ze které převádíte:)
# convmv -f iso-8859-2 -t utf-8 filename

Na změnu kódování obsahu souboru použijte program iconv, který je součástí glibc:

Výpis kódu 3.4: Ukázka použití iconv

(zaměňte iso-8859-2 za případné jiné kódování, z nějž budete text převádět)
(Zkontrolujte správnost výstupu)
# iconv -f iso-8859-2 -t utf-8 název-souboru 
(Pro převedení do jiného kódování je třeba vytvořit nový soubor)
# iconv -f iso-8859-2 -t utf-8 název-souboru > název-nového-souboru

Týž účel splní i app-text/recode.

Konzole

Důležité: Pro zprovoznění Unicode na konzoli budete potřebovat >=sys-apps/baselayout-1.11.9.

Editací /etc/rc.conf, konkrétně nastavením UNICODE="yes", umožníte používání UTF-8 na konzoli. Přečtěte si komentáře v tomto souboru — pokud chcete opravdu využívat Unicode, je důležité mít písmo, které obsahuje dostatečný počet znaků, a samozřejmě vytvořenou správnou locale.

Proměnná KEYMAP nastavená v /etc/conf.d/keymaps by měla mít přiřazenu klávesovou mapu podporující Unicode.

Výpis kódu 3.5: Ukázka části /etc/conf.d/keymaps

("cz" můžete zaměnit za vámi používanou mapu)
KEYMAP="cz"

Ncurses a Slang

Poznámka: Pokud nemáte Slang nainstalován nebo jej nepoužíváte, ignorujte v této sekci vše, co se jím zabývá.

Je rozumné přidat unicode k vašim USE flagům v /etc/make.conf a znovu přeložit sys-libs/ncurses a sys-libs/slang, pokud je třeba. Portage to při aktualizaci systému provede samo:

Výpis kódu 3.6: Aktualizace systému

# emerge --update --deep --newuse world

Po změně USE flagů je třeba také překompilovat balíčky, které jsou s těmito knihovnami slinkované. Nástroj, který pro to používáme, se jmenuje revdep-rebuild a je součástí balíčku gentoolkit.

Výpis kódu 3.7: Překompilování programů slinkovaných s ncurses nebo slang

# revdep-rebuild --soname libncurses.so.5
# revdep-rebuild --soname libslang.so.1

KDE, GNOME a Xfce

Všechna hlavní desktopová prostředí plně podporují Unicode a není kvůli nim třeba nastavovat nic než to, co je již v této příručce popsáno — to díky knihovnám, na nichž jsou založena, a které již s UTF-8 počítají. Z toho plyne, že i všechny aplikace napsané pomocí těchto knihoven by měly pracovat s UTF-8 bez problémů.

Výjimky z tohoto pravidla jsou knihovny Xlib a GTK+1. GTK+1 musí mít v souboru ~/.gtkrc nastaveno písmo s kódováním iso-10646-1, například -misc-fixed-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso10646-1. Také aplikacím, které používají Xlib nebo Xaw, je třeba nastavit písmo podporující Unicode.

Poznámka: Pokud máte k dispozici ovládací centrum z gnome1, použijte raději k výběru patřičného písma jej.

Výpis kódu 3.8: Příklad souboru ~/.gtkrc (pro GTK+1) s nastavením písma kompatibilního s Unicode

style "user-font"
{
  fontset="-misc-fixed-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-iso10646-1"
}
widget_class "*" style "user-font"

Pokud program nabízí rozhraní v Qt i GTK+2, bude druhé z nich pravděpodobně dávat lepší výsledky při použití Unicode písma.

X11 a písma

Důležité: x11-base/xorg-x11 podporuje Unicode lépe než Xfee86 a je silně doporučován.

Písma ve formátu TrueType podporují Unicode a většina fontů dodávaných s X.org obsahuje impozantní počet znaků, samozřejmě ale ne každou literu (gliph), která je definována v Unicode. K vytvoření písem (včetně Bitstream Vera) s podporou východoasijských jazyků v X musíte mít nastaven USE flag cjk. Tento flag využívá i spousta dalších programů, může tedy být užitečné nastavit jej permanentně.

Také řada písem obsažených v Portage podporuje Unicode.

Výpis kódu 3.9: Nepovinné: doinstalování dalších písem podporujících Unicode

# emerge terminus-font intlfonts freefonts cronyx-fonts corefonts

Správci oken a emulátory terminálu

Okenní správci, které nejsou založeny na GTK nebo Qt, obecně podporují Unicode jen chabě, protože často přistupují k fontům prostřednictvím Xft. Pokud váš správce oken nepoužívá Xft, můžete použít specifikaci písma, jak je zmíněno v předchozí sekci.

Emuátory terminálu, jež používají Xft a podporují Unicode, je těžší nalézt. Kromě programů Konsole a gnome-terminal je nejlepší volbou x11-terms/rxvt-unicode, xfce-extra/terminal, gnustep-apps/terminal, x11-terms/mlterm nebo prostý x11-terms/xterm přeložený s USE flagem unicode a spuštěný příkazem uxterm. app-misc/screen, pokud je spuštěn příkazem screen -U nebo pokud je do ~/.screenrc vložen následující řádek, podporuje UTF-8 také:

Výpis kódu 3.10: ~/.screenrc pro UTF-8

defutf8 on

Vim, Emacs, Xemacs a Nano

Vim plně podporuje UTF-8 a dokáže též rozpoznat soubory s textem v kódování UTF-8. Bližší informace získáte příkazem :help mbyte.txt.

Emacs 22.x a novější také plně podporuje UTF-8, Xemacs 22.x však zatím nepodporuje kombinovaní znakových sad.

Pro podporu CJK jazyků v UTF-8 mohou nižší verze Emacs a/nebo Xemacsu vyžadovat instalaci app-emacs/mule-ucs, resp. app-xemacs/mule-ucs a přidání následujícího kódu do ~/.emacs:

Výpis kódu 3.11: Podpora CJK UTF-8 v Emacs

(require 'un-define)
(require 'jisx0213)
(set-language-environment "Japanese")
(set-default-coding-systems 'utf-8)
(set-terminal-coding-system 'utf-8)

Nano nabízí plnou podporu UTF-8 od verze 1.3.6.

Shelly

Bash v současné době plně podporuje Unicode prostřednictvím knihovny GNU readline. Z shell (zsh) podporuje Unicode, pokud je skompilován s USE flagem unicode.

C shell, tcsh ani ksh nepodporují UTF-8 vůbec.

Irssi

Irssi plně podporuje UTF-8, uživatel však musí nastavit příslušnou volbu:

Výpis kódu 3.12: Povolení UTF-8 v Irssi

/set term_charset UTF-8

Na kanálech, na nichž jsou často používány jiné než ASCII znaky v jiném kódování než UTF-8, může být ke konverzi použit příkaz /recode. Více informací získáte příkazem /help recode.

Mutt

Poštovní klient Mutt podporuje Unicode velmi dobře, dokonce nemusíte nastavovat žádné volby. Stačí správně nastavené prostředí a všechny konfigurační soubory (včetně podpisu) v kódování UTF-8.

Poznámka: I nadále se mohou při zobrazování dopisů objevovat otazníky. To je kvůli tomu, že někteří lidé používají poštovní klienty, které neoznamují použité kódování. S tím nelze mnoho dělat, jedině požádat odesilatele, aby si správně nastavil svůj poštovní program.

Bližší informace najdete v Mutt Wiki.

Man

Manuálové stránky jsou nedílnou součástí libovolného linuxového stroje. Nahraďte níže uvedený řádek souboru /etc/man.conf, abyste zajistili správné zobrazení manuálových stránek.

Výpis kódu 3.13: Úprava souboru man.conf pro podporu Unicode

(Původní řádek)
NROFF      /usr/bin/nroff -Tascii -c -mandoc
(Nahraďte tímto výše uvedený řádek)
NROFF      /usr/bin/nroff -mandoc -c

elinks a links

Jde o velmi používané textové webové prohlížeče, takže se podívejme, jak v nich nastavit podporu pro UTF-8. Jsou dva způsoby: buď prostřednictvím položky Nastavení (Setup) přímo v prohlížeči, nebo upravením konfiguračního souboru. V prohlížeči se stiskem Alt+N (nebo Alt+S, pokud s vámi program komunikuje anglicky) dostanete do nabídky Nastavení. V ní vyberte položku Nastavení terminálu (Terminal options), popř. stiskněte klávesu T. V okně zaškrtněte klávesou Enter volbu UTF-8 I/O. Pak nastavení uložte a opusťte menu. V linksu musíte znovu přejít do nabídky Nastavení a volby uložit stiskem klávesy S. Konfigurační soubor je uveden níže.

Výpis kódu 3.14: Povolení UTF-8 v elinksu/linksu

(pro nastavení elinksu upravte /etc/elinks/elinks.conf nebo
~/.elinks/elinks.conf a přidejte následující řádek)
set terminal.linux.utf_8_io = 1

(pro nastavení linksu upravte ~/.links/links.cfg a přidejte
následující řádek)
terminal "xterm" 0 1 0 us-ascii utf-8

Samba

Samba je software implementující SMB (Server Message Block) protokol pro unixové systémy, jako jsou Macy, Linux a FreeBSD. Protokolu se také někdy říká CIFS (Common Internet File System). Součástí Samby je také subsystém NetBIOS, který se stará o sdílení souborů v sítích s MS Windows.

Výpis kódu 3.15: Nastavení Samby pro UTF-8

(Přidejte následující řádky do sekce [global] v souboru /etc/samba/smb.conf)
dos charset = 1255
unix charset = UTF-8
display charset = UTF-8

Vyzkoušení

Existuje spousta stránek testujících UTF-8. Prohlížeče net-www/w3m, net-www/links, net-www/elinks, net-www/lynx a všechny prohlížeče založené na Mozille (včetně Firefoxu) plně podporují UTF-8, stejně jako Konqueror a Opera.

Používáte-li některý z textových prohlížečů, ověřte si, že opravdu používáte terminál podporující Unicode.

Pokud jsou některé znaky zobrazeny jako čtverečky obsahující písmena či čísla, znamená to, že vámi používané písmo neobsahuje příslušnou literu, která je pro zobrazení daného UTF-8 znaku potřeba. Namísto toho je zobrazen čtvereček s číslem symbolu v šestnáctkové soustavě.

Vstupní metody

Znaky, které vaše klávesnice neobsahuje, mohou být v X zadávány pomocí tzv. mrtvých kláves. Ty fungují tak, že nejprve stisknete například klávesu s háčkem spolu s modifikátorem Shift (Shift+ ˇ) a následně klávesu se znakem, jemuž háček přísluší — mrtvá klávesa onen znak modifikuje.

K povolení mrtvých kláves v X potřebujete rozložení klávesnice, které je podporuje. Většina evropských rozložení standardně mrtvé klávesy obsahuje, to však neplatí na rozložení používaném v Severní Americe. Ačkoliv existují nesrovnalosti mezi rozloženími, jako nejjednodušší řešení se jeví použití např. názvu "en_US" místo "us". Rozložení se nastavuje v /etc/X11/xorg.conf:

Výpis kódu 3.16: Úryvek souboru /etc/X11/xorg.conf

Section "InputDevice"
  Identifier "Keyboard0"
  Driver   "kbd"
  Option   "XkbLayout" "en_US" # Lépe než jen "us"
  (Další nastavení Xkb mohou následovat)
EndSection

Poznámka: Předchozí změna musí být provedena, pokud používáte severoamerické rozložení nebo takové rozložení, u nějž mrtvé klávesy dělají problémy. Evropští uživatelé by již měli mít mrtvé klávesy funkční.

Změny se projeví až po novém spuštění X serveru. Pro okamžité uplatnění změn použijte setxkbmap, např. setxkbmap en_US

Nejlepší je ukázat mrtvé klávesy na příkladech. Ačkoliv jsou výsledky závislé na lokálním nastavení, systém zůstává shodný. Příklady obsahují UTF-8, takže abyste je mohli shlédnout, musíte buď svému prohlížeči sdělit, že stránka je v kódování UTF-8, nebo již mít UTF-8 funkční.

Pokud stisknete AltGr současně s Shiftem a klávesu 0 (ne na numerické klávesnici!) a následně stisknu o, bude výsledkem ő. Pokud stisknete AltGr, Shift spolu s klávesou 0 a následně u, dostanu ű. Stisknete-li AltGr s čárkou (´) a posléze o, dostanu ō; AltGr s čárkou a následné a dá ā.

Chceme-li získat španělské ñ, je třeba stisknout nejsprve kombinaci AltGr+Shift+1 a následně klávesu n. Stisknete-li klávesy AltGr, Shift a klávesu 4 (na horní řadě kláves) a pokud následně povolím a znovu stisknu jen čtyřku, dostanu háček (˘). To funguje jen pro akcenty psané pomocí mrtvých kláves.

Klávesa AltGr může být použita s alfanumerickými klávesami samostatně. Například AltGr a L vytvoří Ł. AltGr a 4 (na některých rozvrženích klávesnice i AltGR a E) dá znak evropské měny, €.

OdkazyTisk

Aktualizace: 17. duben 2007

Původní verze tohoto dokumentu již není udržována

Shrnutí: Tento návod po vysvětlení výhod Unicode, konkrétně kódování UTF-8, ukazuje, jak nastavit a používat znakovou sadu Unicode UTF-8 ve vašem Gentoo Linuxu.

Thomas Martin
Autor

Alexander Simonov
Přispěvatel

Shyam Mani
Editor

Jan Nárovec
Překladatel

Jan Kundrát
Překladatel

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.