Gentoo Logo

Możliwości zdefiniowane w standardzie POSIX (POSIX Capabilities)

Spis treści:

1.  CAP_CHOWN

Listing 1.1: CAP_CHOWN

CAP_CHOWN
  W systemach ze zdefiniowaną opcją [_POSIX_CHOWN_RESTRICTED] likwiduje
  ograniczenie zmiany właściciela oraz grupy dla pliku.

2.  CAP_DAC_OVERRIDE

Listing 2.1: CAP_DAC_OVERRIDE

CAP_DAC_OVERRIDE
   Likwiduje całkowicie dostęp DAC i jeśli zdefiniowane jest [_POSIX_ALC],
   to również likwiduje klauzulę ACL dotyczącą prawa wykonywania.
   Nie dotyczy praw DAC objętych CAP_LINUX_IMMUTABLE.

3.  CAP_DAC_READ_SEARCH

Listing 3.1: CAP_DAC_READ_SEARCH

CAP_DAC_READ_SEARCH    
   Likwiduje wszystkie ograniczenia DAC, dotyczące odczytu oraz
   wyszukiwania plików i katalogów, włączając w to ograniczenia ACL, o ile
   [_POSIX_ACLE] jest zdefiniowane. Z pominięciem dostępu DAC objętego
   opcją CAP_LINUX_IMMUTABLE.

4.  CAP_FOWNER

Listing 4.1: CAP_FOWNER

CAP_FOWNER
   Likwiduje wszystkie ograniczenia dla operacji na plikach, dla których
   ID właściciela pliku musi być równe ID użytkownika, chyba że możliwe
   jest zastosowanie CAP_FSETID. Nie likwiduje ograniczeń MAC oraz DAC.

5.  CAP_FSETID

Listing 5.1: CAP_FSETID

CAP_FSETID
   Likwiduje następujące ograniczenia: efektywne ID użytkownika powinno
   zgadzać się z ID właściciela pliku, podczas ustawiania dla tego pliku
   bitów S_ISUID oraz S_ISGID; podczas ustawiania bitu S_ISGID dla pliku,
   efektywne ID grupy (lub jedno z dodatkowych ID) powinno odpowiadać ID
   właściciela pliku; zerowanie bitów S_ISUID oraz S_ISGID po prawidłowym
   zakończeniu chown(2) (nie jest zaimplementowane).

6.  CAP_FS_MASK

Listing 6.1: CAP_FS_MASK

CAP_FS_MASK
   Używane do określenia czy używać starego suser() czy fsuser().

7.  CAP_KILL

Listing 7.1: CAP_KILL

CAP_KILL
   Likwiduje ograniczenie zgodnie z którym prawdziwe lub efektywne ID
   użytkownika procesu wysyłającego sygnał, musi być zgodne z prawdziwym
   lub efektywnym ID użytkownika procesu, do którego sygnał jest wysyłany.

8.  CAP_SETGID

Listing 8.1: CAP_SETGID

CAP_SETGID
   Pozwala obsługiwać setgid(2);
   Pozwala na wywoływanie setgroups(2);
   Pozwala na zmianę gid dla gniazda przy przekazywaniu danych uwierzytelniających.

9.  CAP_SETUID

Listing 9.1: CAP_SETUID

CAP_SETUID
   Pozwala na zmianę set*uid(2) (włącznie z fsuid);
   Pozwala na zmianę pid dla gniazda przy przekazywaniu danych
   uwierzytelniających.

10.  CAP_SETPCAP

Listing 10.1: CAP_SETPCAP

CAP_SETPCAP
   Przekazanie możliwości z własnego zbioru uprawnień do dowolnego pid.
   Usunięcie z dowolnego pid możliwości z własnego zbioru uprawnień.

11.  CAP_LINUX_IMMUTABLE

Listing 11.1: CAP_LINUX_IMMUTABLE

CAP_LINUX_IMMUTABLE
   Pozwala na modyfikację atrybutów S_IMMUTABLE i S_APPEND dla pliku.

12.  CAP_NET_BIND_SERVICE

Listing 12.1: CAP_NET_BIND_SERVICE

CAP_NET_BIND_SERVICE
   Pozwala na związanie gniazd TCP/UDP z portem niższym niż 1024;
   Pozwala na związanie ATM VCI z portem niższym niż 32.

13.  CAP_NET_BROADCAST

Listing 13.1: CAP_NET_BROADCAST

 CAP_NET_BROADCAST
    Pozwala na broadcasting i nasłuchiwanie multicast.

14.  CAP_NET_ADMIN

Listing 14.1: CAP_NET_ADMIN

CAP_NET_ADMIN
   Pozwala na konfigurację interfejsu;
   Pozwala na zarządzanie kontami, maskaradą i firewallem;
   Pozwala na ustawianie opcji debug dla gniazd;
   Pozwala na modyfikacje tabeli routingu;
   Pozwala na przypisanie procesowi/grupie procesów prawa własności do gniazd;
   Pozwala na przywiązanie do dowolnego adresu dla przezroczystego proxy;
   Pozwala na ustawianie TOS ([ang.] type of service);
   Pozwala na ustawianie trybu promiscuous;
   Pozwala na czyszczenie statystyk sterownika;
   Pozwala na multicasting;
   Pozwala na odczyt/zapis, specyficznych dla urządzenia, rejestrów;
   Pozwala na aktywację gniazd kontrolnych ATM control.

15.  CAP_NET_RAW

Listing 15.1: CAP_NET_RAW

CAP_NET_RAW
   Pozwala na używanie gniazd typu RAW;
   Pozwala na używanie gniazd typu PACKET.

16.  CAP_IPC_LOCK

Listing 16.1: CAP_IPC_LOCK

CAP_IPC_LOCK
   Pozwala na tworzenie blokady na segmentach pamięci współdzielonej;
   Pozwala na wykonanie mlock/mlockall (nie ma to nic wspólnego z IPC).

17.  CAP_IPC_OWNER

Listing 17.1: CAP_IPC_OWNER

CAP_IPC_OWNER
   Likwiduje sprawdzanie praw własności dla IPC.

18.  CAP_SYS_MODULE

Listing 18.1: CAP_SYS_MODULE

CAP_SYS_MODULE
   Umożliwia ładowanie i usuwanie modułów oraz modyfikację kernela bez ograniczeń;
   Umożliwia zmiany cap_bset.

19.  CAP_SYS_RAWIO

Listing 19.1: CAP_SYS_RAWIO

CAP_SYS_RAWIO
   Pozwala na dostęp ioperm/iopl;
   Pozwala na wysyłanie komunikatów USB do urządzeń przez /proc/bus/usb.

20.  CAP_SYS_CHROOT

Listing 20.1: CAP_SYS_CHROOT

CAP_SYS_CHROOT
   Pozwala na korzystanie z chroot().

21.  CAP_SYS_PTRACE

Listing 21.1: CAP_SYS_PTRACE

CAP_SYS_PTRACE
   Pozwala na wywołanie ptrace() do dowolnego procesu.

22.  CAP_SYS_PACCT

Listing 22.1: CAP_SYS_PACCT

CAP_SYS_PACCT
   Pozwala na konfigurację zarządzania procesami.

23.  CAP_SYS_ADMIN

Listing 23.1: CAP_SYS_ADMIN

CAP_SYS_ADMIN
   Pozwala na konfigurację specjalnej kombinacji klawiszy ([przyp. tłum.] np. Ctrl-Alt-Del, SysRq);
   Pozwala na zarządzaniem urządzeniem random;
   Pozwala na monitorowanie i konfigurowanie limitu miejsca na dysku;
   Pozwala na konfigurację logowaniem kernela (zachowaniem printk);
   Pozwala na ustawianie nazwy domeny;
   Pozwala na ustawianie nazwy hosta;
   Pozwala na wywoływanie bdflush();
   Pozwala na mount() i umount(), ustanownienie nowego połączenia smb;
   Pozwala na niektóre wywołania ioctl dotyczące autofs;
   Pozwala na nfsservctl; Pozwala na VM86_REQUEST_IRQ;
   Pozwala na odczytanie i zapisanie konfiguracji pci na architekturze alpha; 
   Pozwala na irix_prctl na architekturze mips (setstacksize);
   Pozwala na opróżnienie całej pamięci cache na architekturze m68k (sys_cacheflush);
   Pozwala usuwać semafory; Używane zamiast CAP_CHOWN dla "chown" przy IPC dla kolejek wiadomości, semaforów i pamięci dzielonej;
   Pozwala na blokowanie/zwalnianie segmentów pamięci współdzielonej;
   Pozwala na włączanie/wyłączanie swapu;
   Pozwala na na zmianę pid dla gniazda przy przekazywani danych uwierzytelniających;
   Pozwala na ustawianie opcji wyprzedzania odczytu (ang. readahead) i na opróżnianie buforów dla urządzeń blokowych;
   Pozwala na ustawianie geometrii w stacji dysków;
   Pozwala na włączanie/wyłączanie DMA dla sterownika xd;
   Pozwala na zarządzanie urządzeniami md (w większości to co powyżej, plus kilka dodatkowych ioctl);
   Pozwala na tuning sterownika ide;
   Pozwala na dostęp do urządzenia nvram;
   Pozwala na zarządzanie apm_bios, urządzeniami szeregowymi i bttv (TV);
   Pozwala na wykonywanie komend producenta dla sterownika isdn CAPI;
   Pozwala na czytanie nieustandardyzowanych fragmentów z przestrzeni konfiguracji PCI;
   Pozwala na wywołania ioctl typu DDI debug dla sterownika sbpcd;
   Pozwala na konfigurację portów szeregowych;
   Pozwala na wysyłanie nieprzetworzonych (ang. raw) komend qic117;
   Pozwala na włączanie/wyłączanie markowanego kolejkowania dla kontrolerów SCSI i wysyłanie dowolnych komend SCSI; 
   Pozwala na ustawienie klucza szyfrującego na systemie plików loopback.

24.  CAP_SYS_BOOT

Listing 24.1: CAP_SYS_BOOT

CAP_SYS_BOOT
   Pozwala na wywoływanie reboot().

25.  CAP_SYS_NICE

Listing 25.1: CAP_SYS_NICE

CAP_SYS_NICE
   Pozwala na podwyższanie priorytetu i ustawianie priorytetu dla innych
   procesów (inny UID);
   Pozwala na wykorzystanie FIFO i planowania algorytmem roundrobin (w
   czasie rzeczywistym) dla własnych procesów oraz na ustawiania algorytmu
   szeregującego używanego przez inny proces.

26.  CAP_SYS_RESOURCE

Listing 26.1: CAP_SYS_RESOURCE

CAP_SYS_RESOURCE 
   Likwidacja limitu dla zasobów. Ustawianie ograniczenia dla zasobów;
   Likiwdacja limitu quota;
   Ignorowanie zarezerwowanej przestrzeni na systemie plików ext2;
   Modyfikacja trybu pracy dziennika dla systemu plików ext3 (wykorzystanie
   zasobów dziennika); UWAGA: ext2 uwzględnia fsuid podczas sprawdzania czy
   zasoby są ignorowane, więc do zmian można wykorzystać fsuid;
   Likwidacja ograniczenia rozmiaru na kolejki wiadomości IPC;
   Pozwala na częstsze niż 64hz generowanie przerwań przez zegar czasu rzeczywistego;
   Likwidacja ograniczenia na maks. liczbę konsol przy przydzielaniu kolejnej;
   Likwidacja ograniczenia na maks. liczbę map klawiatury.

27.  CAP_SYS_TIME

Listing 27.1: CAP_SYS_TIME

CAP_SYS_TIME
   Pozwala na manipulacje zegarem systemowym;
   Pozwala na wywołanie irix_stime na architekturze mips;
   Pozwala na ustawienie zegara czasu rzeczywistego.

28.  CAP_SYS_TTY_CONFIG

Listing 28.1: CAP_SYS_TTY_CONFIG

CAP_SYS_TTY_CONFIG
   Pozwala na konfigurację urządzeń tty; Pozwala na wywołanie vhangup()
   dla tty.

29.  CAP_MKNOD

Listing 29.1: CAP_MKNOD

CAP_MKNOD
   Pozwala na wykorzystanie uprzywilejowanych ustawień mknod().

30.  CAP_LEASE

Listing 30.1: CAP_LEASE

CAP_LEASE
   Pozwala na wynajmowanie plików ([ang.] file lease).


Drukuj

Zaktualizowano 22 stycznia 2005

Podsumowanie: Możliwości zdefiniowane w POSIX rozdzielają uprawnienia użytkownika root na zbiory odrębnych przywilejów.

solar
Autor

Adam Mondl
Współautor

Paweł Kwiatkowski

Donate to support our development efforts.

Copyright 2001-2015 Gentoo Foundation, Inc. Questions, Comments? Contact us.